antenna975 FM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «Πρωινή ζώνη»

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου προβλέπει:1) Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

2) Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3) Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

4) Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

5) Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια.

6) Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο. Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

7) Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών.

8) Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.

9) Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο όσο και μετά από αυτή.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

10) Το σχέδιο νόμου λαμβάνει με πλήθος διατάξεων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων σε βάρος των πιστωτών. Ενδεικτικά: Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμία πληρωμής, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά στη ζωή του. Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων, ακόμη και η ανάκληση της απαλλαγής από τα χρέη, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Η υποχρέωση ειλικρίνειας υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ο οφειλέτης οφείλει να δηλώνει στο δικαστήριο κάθε σημαντική βελτίωση του εισοδήματός του. Ο άνεργος οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τουλάχιστον προσπάθεια για την ανεύρεση εργασίας. Καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης που ορίζεται για το χρονικό διάστημα της τετραετίας πέραν του διμήνου συνεπάγεται την έκπτωση από τη διαδικασία.

Οι πιστωτές μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στον εργοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από δύο έτη. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όπου και μένει μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

Στη Βουλή η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ρύθμιση και των στεγαστικών δανείων προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που κατατέθηκε, με καθυστέρηση μηνών, στη Βουλή. Προβλέπει επίσης αναστολή δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.


Το υπουργείο Οικονομίας απέδωσε τις καθυστερήσεις στις "εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης", εκτιμώντας ότι το νομοσχέδιο βγήκε "ενδυναμωμένο" από τη διαδικασία. Η αρχική μορφή του είχε προκαλέσει την αντίδραση των τραπεζών, με αποτέλεσμα να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για γνωμοδότηση.

H απάντηση δώθηκε στις 23 Απριλίου, και λίγο μετά ολοκληρώθηκαν οι προσαρμογές. Ωστόσο, στη συνέχεια το νομοσχέδιο προσέκρουσε στο... μνημόνιο που ζητούσε αόριστα την προσαρμογή του εκ νέου στις επιταγές της ΕΚΤ. Η καθυστέρηση είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες πλήθος αντιδράσεων από τις καταναλωτικές οργανώσεις που είχαν στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό.

Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, πλην των εμπόρων οι οποίοι τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. Ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι βασικές αρχές του είναι οι εξής:

* Δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

* Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.

* Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του

* Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει.

* Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

* Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών.

* Εχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

* Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

* Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση.

* Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.


Δίνει τα 6,5 εκατ. ευρώ και «μπαίνει» στο νέο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Θέμα ημερών είναι η εξόφληση της κατασκευάστριας κοινοπραξίας με 6,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα ταμεία του δήμου , για να γίνει η παράδοση του νέου δημαρχείου Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.


Όπως είπε, γύρω στις 15 Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει το έργο της «μετακόμισης» των υπηρεσιών στο νέο δημαρχείο και μέχρι τις 15 Αυγούστου υπολογίζει ότι θα εγκατασταθεί και ο ίδιος - τελευταίος - στο γραφείο του.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο κ. Παπαγεωργόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την έντονη κινητικότητα γύρω από το θέμα της ονομασίας της FYROM και τις προσπάθειες να κρατηθεί μυστική.

Χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο ακόμα και να συζητηθεί η ονομασία «Μακεδονία του Βαρδάρη», για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα μείνει σκέτη «Μακεδονία» και δεύτερον, γιατί ο γεωγραφικός προσδιορισμός της γειτονικής χώρας φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αφού Βαρδάρης είναι ο Αξιός ποταμός.

«Ας μην τολμήσει η κυβέρνηση να συζητήσει την ονομασία "Μακεδονία του Βαρδάρη"», δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος διαμαρτυρήθηκε για την εικόνα που εμφανίζει ο Θερμαϊκός Κόλπος, με τις βρωμιές να επιπλέουν, και για το γεγονός ότι η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη εξήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα έργων για την Αθήνα, με την επωνυμία «Αττική 2014», ενώ στη Θεσσαλονίκη καθυστερούν μια σειρά έργα (Μετρό, Λιμάνι, Αεροδρόμιο, Ζώνη Καινοτομίας, εξωτερική περιφερειακή οδός, μητροπολιτικό πάρκο στη ΔΕΘ, νέο εκθεσιακό κέντρο κ.α.).

Ο δήμαρχος ζήτησε την παρέμβαση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για τα έργα της Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα ότι στον δήμο Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόζεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα τα χαρακτήρισε ψευδή και συκοφαντικά. Παρουσίασε πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με το οποίο το διπλογραφικό σύστημα εφαρμόζεται από την 1/1/2002.

Κατατέθηκαν στη Βουλή τα νομοσχέδια για τη δημοσιονομική διαχείριση και το ταμείο σταθερότητας

Kατατέθηκαν στη Βουλή τα σχέδια νόμου για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη και για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.


Όπως αναφέρεται, το σχέδιο νόμου για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ρυθμίζει το πλαίσιο κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, εισάγοντας ανώτατα όρια στις δημόσιες δαπάνες.

Ακόμη τονίζεται πως τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ώστε να είναι διαθέσιμα προς όλους τους πολίτες.

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρεται πως θα στηρίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, όταν αυτό χρειαστεί και πως θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΔΝΤ με 10 δισ. ευρώ.

Οι αντισυνταγματικές διατάξεις του ασφαλιστικού σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο

Γνωμοδότησε επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του δημοσίου τομέα, το Ελεγκτικό Συνέδριο στην κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψη της ολομέλειας του που έγινε την Τρίτη. Η γνωμοδότηση αφορά μόνο τον δημόσιο τομέα καθώς όπως είχε αποφανθεί η συνύπαρξη στο ίδιο νομοσχέδιο, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ήταν αντισυνταγματική.


Σύμφωνα με το Ελεγκτικό συνέδρ κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 8, για τη μείωση των συντάξεων της χήρας συζύγου, εφόσον η σύζυγος είχε διαφορά ηλικίας πάνω από δέκα χρόνια με τον αποβιώσαντα σύζυγο. Επίσης αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ κρίθηκε και η διάταξη που δεν επιτρέπει στους συνταξιούχους του δημοσίου να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Αντισυνταγματική κρίθηκε και η διάταξη, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των δικαστών στα 25 χρόνια, ανεξάρτητα από το υπάρχον συνταγματικό ηλικιακό όριο εξόδου από το δικαστικό σώμα.

Επίσης, τονίζεται πως ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου πρέπει να αναδιατυπωθούν και άλλες να διευκρινιστούν.

Αντισυνταγματικές βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό

Αντισυνταγματική έκρινε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου την περικοπή της σύνταξης στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα καθώς και την υπαγωγή των υπαλλήλων της Βουλή στο ΙΚΑ.


Για τους υπαλλήλους της Βουλής, η πλειοψηφία έκρινε ότι το εργασιακό τους καθεστώς πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τον κανονισμό της Βουλής ενώ η μειοψηφία υποστήριξε ότι ο κανονισμός της Βουλής δεν αφορά εργασιακά θέματα.

Εξάλλου, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματική τη θέσπιση ορίου ηλικίας για τους δικαστές, οι οποίοι όταν συμπληρώνουν 25 υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης καθώς και αντισυνταγματική τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων με βάση υπουργικές αποφάσεις και όχι με νόμο.

Ε.Ε.: Παράταση μέχρι τον Δεκέμβρη στην στήριξη των ελληνικών τραπεζών

Παράταση μέχρι το τέλος του 2010, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέτρα στήριξης των ελληνικών και πολωνικών τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση της.


Πρόκειται για παράταση στην τριπλή στήριξη των τραπεζών, δηλαδή στα μέτρα κεφαλαιακής στήριξης, το σχήμα των εγγυήσεων και το σχήμα δανείων με ομόλογα που είχαν εγκριθεί αρχικά στις 19 Νοέμβρη του 2008 και παρατάθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου του 2009 και στις 5 Ιανουαρίου του 2010.

Στην πράξη, η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το σχήμα των εγγυήσεων καθώς τα άλλα δύο μέτρα στήριξης είναι ουσιαστικά ανενεργά καθώς δεν εκδίδει ομόλογα και το ταμείο στήριξης των τραπεζών που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο φροντίζει για την κεφαλαιακή στήριξη των τραπεζών.

Ελληνο-τουρκική συνεργασία για την παράνομη μετανάστευση

Προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί το διμερές Πρωτόκολλο Επανεισδοχής των παράνομων μεταναστών συναντήθηκαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Έλληνες και Τούρκοι εμπειρογνώμονες. Οι δύο αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν την πρόθεση τους να εργασθούν από κοινού για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την υλοποίηση των προβλέψεων του Πρωτοκόλλου.


Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ορισθούν σημεία επαφής τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, να βελτιωθεί η συνεργασία για την ταυτοποίηση των υπό απέλαση παράνομων μεταναστών, να εφαρμοσθεί η διαδικασία για την επιστροφή παράνομων μεταναστών μέσω Τουρκίας σε τρίτες χώρες, να ανταλλάσσονται στατιστικά στοιχεία και να καθιερωθεί αλληλοενημέρωση για σχετικές προβλέψεις εθνικής νομοθεσίας για θέματα παράνομης μετανάστευσης.

Επίσης, συζήτησαν για τις τάσεις και τις παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και εξέτασαν την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων των Κοινών Δηλώσεων που υπεγράφησαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάι κατά την 1η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που έλαβε χώρα στις 14 Μαΐου 2010 σχετικά με τον ορισμό τουρκικού λιμένος ως συνοριακού σημείου επανεισδοχής και την προοπτική απαλλαγής της υποχρέωσης κατοχής θεώρησης για τα τουρκικά ειδικά διαβατήρια.

Συνεχίζεται η πτώση των τραπεζικών καταθέσεων τον Μάιο

Οι τραπεζικές καταθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών μειώθηκαν τον Μάιο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, ανεβάζοντας το σύνολο των καταθετικών απωλειών σε 18 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας.


Oι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν σε 220 δισ. ευρώ τον Μάιο από 222,1 δισ. τον Απρίλιο.

Υπολογίζεται πως οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά 18 δισ. ή 7,6% το α' πεντάμηνο του 2010 καθώς εντείνεται η ελληνική κρίση του χρέους.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, αφού αυτές υποδηλώνουν τις ανησυχίες των αποταμιευτών σχετικά με την ασφάλεια των καταθέσεων, δηλαδή των ίδιων των τραπεζών, καθώς η χώρα παλεύει με τη κρίση του χρέους.

Συνεδριάζει η ΓΣΕΕ για Ασφαλιστικό και Εργασιακό

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ συνεδριάζει με κύριο θέμα το Ασφαλιστικό και το Εργασιακό.


Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10:00. Θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η Ολομέλεια της Διοίκησης "θα συζητήσει όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους αυτή την περίοδο (ασφαλιστικό, ΕΓΣΣΕ, απολύσεις, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων) και θα πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η αντεργατική επίθεση κατά των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων αλλά και η αδιαλλαξία των βιομηχάνων".

Ουραγός η Ελλάδα στο δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης της ευρωζώνης

Στο πιο χαμηλό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη της ευρωζώνης βρίσκεται ο δείκτης που καταγράφει τις προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρηματιών στην Ελλάδα, παρότι το οικονομικό κλίμα στη χώρα - αλλά και την ευρωζώνη - βελτιώθηκε ελαφρά τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν.


Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης της Κομισιόν, ο γενικός δείκτης της οικονομικής διάθεσης ο οποίος καταγράφει τις προσδοκίες των καταναλωτών και επιχειρηματιών στη βιομηχανία, τις κατασκευές, τις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στην ευρωζώνη σε 98,7 τον Ιούνιο από 98,4 τον Μάιο, ενώ αντίθετα στην ΕΕ27 μειώθηκε οριακά σε 100,1 από 100,2 τον Μάιο.

Μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών-μελών της ΕΕ, η Βρετανία (-3 μονάδες) σημείωσε τη μεγαλύτερη κάμψη του δείκτη (ιδίως στη βιομηχανία) ακολουθούμενη από τη Γαλλία (-2,3) και την Ολλανδία (-2). Αντίθετα, η Ισπανία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο (+2,3), αν και από τα χαμηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης, ακολουθούμενη από την Ιταλία (+1,4), ενώ ουσιαστική στασιμότητα καταγράφηκε σε Γερμανία (+0,4) και Πολωνία (-0,5).

Τα επίπεδα του δείκτη στις χώρες-μέλη ήταν για τον Ιούνιο: Κύπρος (81,9), Ελλάδα (63,8), Βέλγιο (101,4), Γερμανία (106,2), Ισπανία (90,2), Γαλλία (96,6), Ιταλία (97,2), Λουξεμβούργο (95,5), Μάλτα (106,5), Ολλανδία (97,5), Αυστρία (106,8), Πορτογαλία (90,2), Σλοβενία (96,5), Σλοβακία (98,6), Φιλανδία (106,1), ενώ για Ιρλανδία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Με απεργία διαρκείας προειδοποιεί η ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ

Σε απεργία διαρκείας προσανατολίζεται η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ν. Φωτόπουλου, σε περίπτωση που αποφασιστεί περαιτέρω μετοχοποίηση της επιχείρησης ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.


Ο κ. Φωτόπουλος, υποστήριξε ακόμη ότι αν το κράτος σταματήσει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών του ασφαλιστικού φορέα της ΔΕΗ, τότε η υποχρέωση αυτή επανέρχεται στην επιχείρηση όπως ίσχυε πριν το 2001.

Κατάσχεσαν τον μαγνητικό τομογράφο από το νοσοκομείο Τρίπολης

Η εταιρεία που έχει νοικιάσει τον μαγνητικό τομογράφο στο Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης προχώρησε στην αφαίρεση του απαραίτητου για τη λειτουργία τομογράφου λογισμικού λόγω χρέους του νοσοκομείου που ανέρχεται στο 1.300.000 ευρώ.


Η εταιρεία αφαίρεσε από το μηχάνημα το λογισμικό, έως ότου αποπληρωθεί το χρέος με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με στελέχη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας το νοσοκομείο είχε λάβει πολλές ενοχλήσεις από την εταιρεία για την εξόφληση του χρέους όμως δεν έχει χρήματα για να το αποπληρώσει.

Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι έχει ενημερωθεί το υπουργείο Υγείας και καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν τα χρήματα, ενώ παράλληλα σημειώνουν ότι γίνεται νομικός έλεγχος της σύμβασης που έχει υπογράψει η προηγούμενη διοίκηση του νοσοκομείου με την εταιρεία ενοικίασης του μαγνητικού τομογράφου.

Στο 1,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στα 16 κράτη μέλη της ευρωζώνης τον Ιούνιο ήταν μικρότερος το αναμενόμενου σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat, που παρουσιάστηκαν.


Όπως δείχνουν τα σημερινά στοιχεία οι αυξήσεις των τιμών παραμένουν υπό πίεση παρά την βελτίωση της οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ανέφερε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Ιούνιο φτάνει στο 1.4% σε ετήσια βάση από 1,6% που ήταν τον Μάιο.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεσοπρόθεσμα θέλει να κρατήσει τον πληθωρισμό κάτω από το 2%.

Στα 89,4 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών ως τα τέλη Μαΐου ανερχόταν σε 89,4 δισ. ευρώ, ήταν δηλαδή 80% υψηλότερα από ότι στις αρχές του έτους.


Όπως δήλωσε η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας, "ο δανεισμός στα πιστωτικά ιδρύματα χάρις σε κινήσεις της νομισματικής πολιτικής" ανήλθε σε 89,4 δισ. από 49,7 δισ. και το νούμερο αυτό αντανακλά δανεισμό σε ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της Τράπεζας Ελλάδας.

Σημειώνεται πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πιστωτική αγορά εξαιτίας της κρίσης του κρατικού χρέους με συνέπεια να εξαρτώνται από την ΕΚΤ για τις λειτουργίες τους

Στις 21 Ιουλίου απολογείται για το Βατοπέδι ο Γιάννης Αγγέλου

Προθεσμία για να απολογηθεί στις 21 Ιουλίου ζήτησε και έλαβε από την εφέτη ειδική ανακρίτρια Ειρήνη Καλού, ο διευθυντής του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, Γιάννης Αγγέλου, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει εμπλακεί στην υπόθεση του Βατοπεδίου.


Ο Γιάννης Αγγέλου είχε κληθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου ενώπιον της ανακρίτριας ύστερα από την απαγγελία σε βάρος του της κατηγορίας της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Τόσο ο πρώην υφυπουργός Οικονομίας, Πέτρος Δούκας, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όσο και κατηγορούμενοι και μάρτυρες ενώπιον της ανακρίτριας, έχουν κάνει λόγο για παρεμβάσεις του Γιάννη Αγγέλου αλλά και για την εμπλοκή του στον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό της όλης υπόθεσης των ανταλλαγών του Δημοσίου με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου.

Εν τω μεταξύ, ο Άρειος Πάγος δεν επιβεβαιώνει ότι ο Γιάννης Αγγέλου θα απολογηθεί στις 21 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, ο διευθυντής του γραφείου του Κ. Καραμανλή, θα κληθεί να απολογηθεί στις 19 Ιουλίου.

Ποσό 132 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ σε τρίμηνα δάνεια προς τράπεζες

Οι ανησυχίες των αγορών σχετικά με τις προοπτικές χρηματοδότησης αυξήθηκαν αρχικά (βλ άνοδο euribor) καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην ανανεώσει τα ετήσια δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.


Αντ' αυτών, η ΕΚΤ πρόσφερε τελικά στις τράπεζες 131,9 δισ. ευρώ δάνεια τρίμηνης διάρκειας σε μία προσπάθεια να εκτονώσει τις πιέσεις που αυτές δέχονται επειδή πρέπει να αποπληρώσουν αύριο 442 δισ. ενός έτους δάνεια που συνάφθηκαν μεταξύ τους.

Η ΕΚΤ δήλωσε πως 171 πιστωτικά ιδρύματα εγγράφηκαν προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν με τα τρίμηνα δάνεια.

Οι αναλυτές είχαν θεωρήσει την κίνηση της ΕΚΤ σαν μία ευκαιρία για τις τράπεζες να ανακυκλώσουν δάνεια που έληγαν από το σύνολο των 442 δισ.

Οι μετοχές και οι δείκτες ανέκαμψαν καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες δανείστηκαν λιγότερα απ' όσα αναμενόταν από την ΕΚΤ, με συνέπεια να υποχωρήσουν μερικές ανησυχίες για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη.

«Βρείτε τα» λέει ο Λοβέρδος σε συνδικαλιστές και ΣΕΒ

Νέα πίεση ασκεί η κυβέρνηση προς συνδικαλιστές και ΣΕΒ να τα βρουν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση.


Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το ασφαλιστικό νομοσχέδιο (στο οποίο έχουν ενταχθεί και οι διατάξεις για τα εργασιακά θέματα) προέτρεψε τον ΣΕΒ και τις συνδικαλιστικές ενώσεις να κάνουν μια προσπάθεια ώστε να βρεθεί κοινή συνισταμένη για τα εργασιακά θέματα. Αν συμβεί όπως είπε αυτό εκείνος φέρεται διατεθειμένος να αποσύρει τις διατάξεις για τα εργασιακά και να τις καταθέσει ως αυτοτελές νομοσχέδιο, διαφορετικά θα ψηφιστούν μαζί με το ασφαλιστικό έως το τέλος του μηνός.

Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών που κατέθεσαν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου εκτόξευσαν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης μιλώντας για ακρωτηριασμό του κοινωνικού κράτους.

Στο πειθαρχικό ο γιατρός του «Ιπποκράτειου» για τα περιστατικά ενδοοφθαλμίτιδας

Σε πειθαρχική διαδικασία με το ερώτημα της αργίας παραπέμπεται οφθαλμίατρος του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που φέρεται να χειρουργούσε στην ιδιωτική κλινική των Σερρών, όπου προκλήθηκε ενδοοφθλαμίτιδα σε 13 ασθενείς.Όπως προέκυψε από την έρευνα των επιθεωρητών του υπουργείου Υγείας, τους ασθενείς χειρούργησαν 3 ιδιώτες γιατροί και ο συγκεκριμένος οφθαλμίατρος, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Επίσης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας ερευνά τις ευθύνες των υπολοίπων τριών ιατρών του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα με την έρευνα του ΣΕΥΥΠ, και κατόπιν αιτήματος του γενικού επιθεωρητή του σώματος, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Αριστείδης Μπουσουλέγκας, αποστέλλει επταμελές κλιμάκιο για πλήρη εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο της ιδιωτικής κλινικής.

Μικρή παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιουλίου έχουν οι υπόχρεοι για την υποβολή του Ε9 και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το 2009.


Τη σχετική απόφαση ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών επικαλούμενο την ανάγκη διευκόλυνσης των πολιτών. Σημειώνεται πως η παράταση αφορά μόνο στην υποβολή των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.

Πρεμιέρα Ιουλίου με αυξημένο ΦΠΑ

Αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ από 1ης Ιουλίου ενώ υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το φόρο θα είναι από αύριο, μεταξύ άλλων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.


Όπως ανακοινώθηκε, επέκταση του ΦΠΑ θα γίνει και στους καλλιτέχνες, συγγραφείς αλλά και σε επαγγελματίες διακίνησης εφημερίδων.

Παράλληλα, ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί σε ποτά, τσιγάρα και άλλα είδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, τίθεται σε ισχύ ο λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων επαγγελματιών που φορολογούνταν τεκμαρτά όπως ταξί, περίπτερα, υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών.

Υπενθυμίζεται ότι στα πρατήρια υγρών καυσίμων ο λογιστικός προσδιορισμός ισχύει από 1η Μαΐου 2010 ενώ στους πωλητές λαϊκών αγορών θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου 2010.

Στο γραμματοκιβώτιο τα εκκαθαριστικά του ΕΤΑΚ για 909.245 φορολογούμενους

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασίας των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και έκτακτης εισφοράς του 2009 για 909.245 φορολογούμενους και τα εκκαθαριστικά τους έχουν σταλεί ώστε να πληρώσουν τις οφειλές τους μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.


Από το σύνολο των εκκαθαριστικών, τα 474.551 ήταν μηδενικά και τα 434.694 χρεωστικά. Σε 29.115 δηλώσεις ανακοινώθηκε ότι προκύπτει και έκτακτη εισφορά ακινήτων.

Όσοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφλήσουν τα χρέη τους μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010.

«Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου» για 28η χρονιά στο δήμο Θεσσαλονίκης

Με επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης, για μια ακόμη χρονιά, την 28η κατά σειρά, ο δήμος Θεσσαλονίκης δίνει την ευκαιρία σε επισκέπτες και κατοίκους να γίνουν κοινωνοί σε μια θεατρική γιορτή, που θα διαρκέσει σχεδόν δύο μήνες. Πρόκειται για τις «Γιορτές Ανοιχτού Θέατρου» το πρόγραμμα των οποίων παρουσίασαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο αντιδημάρχος Πολιτισμού Βασίλης Γάκης.


«Φέτος, ο θεσμός των Γιορτών Ανοιχτού Θεάτρου συμπληρώνει 28 ολόκληρα χρόνια. Κάθε χρόνο, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, δίνουμε την ευκαιρία σε Θεσσαλονικείς και μη, φίλους του Θεάτρου, να απολαύσουν εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις, με λαμπρούς πρωταγωνιστές και δημοφιλή θεατρικά έργα», είπε ο Β. Παπαγεωργόπουλος.

Οι «Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου» ξεκινούν αύριο με το έργο «Θέλει τέχνη ο έρωτας», με τους Βασίλη Τσιβιλίκα και Νέλη Γκίνη και θα διαρκέσουν ως και τις 7 Σεπτεμβρίου.

Δεκαέξι θεατρικά σχήματα θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, στο Θέατρο Δάσους, στο Θέατρο Γης και στην Μονή Λαζαριστών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τις παραστάσεις ανοίγει (1 και 2 Ιουλίου) το θεατρικό σχήμα «Πολιτιστική Έκφραση» με το έργο του Βιτόριο Καρνούτσι «Θέλει τέχνη ο έρωτας» με τους Βασίλη Τσιβιλίκα, Νέλη Γκίνη, Πέτρο Ξεκούκη, Γιώργο Ματαράγκα, Αθηνά Μαυρομάτη και άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς.

Στις 5-6-7 και 8 Ιουλίου, παρουσιάζεται το γνωστό θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη, Βασιλική Ανδρίτσου, Σοφία Βογιατζάκη και άλλους ηθοποιούς.

Στις 5 και 6 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών, θα παρουσιαστεί το έργο «No Shakespeare please» με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Μπέσσυ Μάλφα, Κατερίνα Παπουτσάκη και άλλους ηθοποιούς.

Στις 12 και 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, θα παρουσιαστεί το έργο του Σοφοκλή «Οιδίπους τύραννος» με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Καρυοφιλλιά Καραμπέτη, Νίκο Αρβανίτη και άλλους ηθοποιούς.

Από τις 14 έως και τις 17 Ιουλίου, θα παρουσιαστεί το έργο του Κάρλο Γκολντόνι «Λοκαντιέρα» με τους Ρένια Λουιζίδου, Κώστα Κόκλα και άλλους ηθοποιούς.

Από τις 19 έως και τις 21 Ιουλίου, το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, θα παρουσιάσει το γνωστό έργο του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης» με τους Δημήτρη Πιατά, Τάσο Παλαντζίδη, Τάκη Παπαματθαίου και άλλους ηθοποιούς.

Στις 22 και 23 Ιουλίου, το δικό μας Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, θα παρουσιάσει το έργο «Η ώρα της κρίσεως» με τους Άννα Γιαγκώζη, Θανάση Λίσλη και άλλους ηθοποιούς.

Στις 26 και 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους, θα παρουσιαστεί το γνωστό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» με τους Θοδωρή Αθερίδη, Σμαράγδα Καρύδη και 12μελή θίασο.

Στις 28 και 29 Ιουλίου, το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, θα παρουσιάσει το έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Ο έμπορος της Βενετίας» με τους Χρήστο Καλαβρούζο, Γιώργο Μωρογιάννη και άλλους ηθοποιούς.

Στις 17 και 18 Αυγούστου, θα παρουσιαστεί το έργο «Οι αγαπητικοί της Βοσκοπούλας» από το Θεσσαλικό Θέατρο – ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας, με κείμενα του Λάκη Λαζόπουλου, Μιχάλη Ρέππα, Θανάση Παπαθανασίου, Μάριου Ποντίκα, Κώστα Τσιάνου και άλλων.

Στις 19 και 20 Αυγούστου, το Μοντέρνο Θέατρο του Γιώργου Μεσσάλα, Σωματείο «Οι φίλοι του Μοντέρνου Θεάτρου», θα παρουσιάσει το έργο του Μολιέρου «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» με τους Γιώργο Μεσσάλα, Όλγα Πολίτου, και άλλους ηθοποιούς.

Στις 23-24 και 25 Αυγούστου, η Αττική Αυλαία σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας θα παρουσιάσουν το έργο του Λάσκαρη «Μαλλιά Κουβάρια» με τους Γιώργο Παρτσαλάκη, Ελένη Καστάνη και άλλους ηθοποιούς.

Στις 26 και 27 Αυγούστου, ο Οργανισμός Ελληνικού Θεάτρου «ΑΙΧΜΗ», θα παρουσιάσει το έργο του Σοφοκλή «Αντιγόνη» με τους Φωτεινή Φιλοσόφου, Κώστα Καστανά, Ζαχαρία Ρόχα και άλλους ηθοποιούς.

Στις 30 και 31 Αυγούστου, το Θέατρο «Έξω από τα τείχη», θα παρουσιάσει την παράσταση με τον τίτλο «ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ – ΟΙ» με τους Καίτη Σαμαρά, Μπάμπη Τίγκα, Βάλια Μωραϊτοπούλου και άλλους ηθοποιούς.

Την 1 Σεπτεμβρίου και στις 2 Σεπτεμβρίου, από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Θεάματος «ΒΗΜΑΤΑ», θα παρουσιαστεί το έργο «Ο τρελός της Αθήνας» με τους Αντώνη Ξένο, Αγγελική Ξένου και άλλους ηθοποιούς.

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θέρμης και η Ομάδα Θεάτρου «ΟΡΑΜΑ» θα παρουσιάσουν το έργο «Ο μπαμπάς ο πόλεμος» με τους Νίκο Αβραμίδη, Μίλτο Αλευρά, Γιάννη Χρυσόπουλο και άλλους ηθοποιούς.

Ψαλίδι και στις αγροτικές επιδοτήσεις αν ξεφύγουν έλλειμμα και χρέος

Την παρακράτηση των επιδοτήσεων από το Γεωργικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αγρότες και τους αλιείς προτείνει η Κομισιόν στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.


Η πρόταση προβλέπει ότι αν ένα κράτος - μέλος αφήσει ανεξέλεγκτα έλλειμμα και χρέος (υπερβαίνουν δηλαδή το 3% και 60% του ΑΕΠ αντίστοιχα, με ανοδική τάση), οι Βρυξέλλες θα μπλοκάρουν τις επιδοτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος - μέλος θα πρέπει να καταβάλει τα χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, χαρακτήρισε προληπτικό το μέτρο. Ερωτηθείς για την Ελλάδα, σημείωσε ότι η χώρα εχει προχωρήσει στη λήψη μέτρων, εφαρμόζοντας το Μνημόνιο με την τρόικα και δεν την αφορά προς το παρόν. "Άλλοι πρέπει να ανησυχούν", είπε. Εκτίμησε, όμως, ότι αν οι κυρώσεις αυτές είχαν επιβληθεί στην Αθήνα πριν από μία τριετία, δεν θα είχε φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε ακόμη τις προτάσεις για την κατάθεση των εθνικών προϋπολογισμών στις Βρυξέλλες, κάθε άνοιξη και τη δυνατότητα αναστολής χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής στα κράτη που παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Πρόκειται για κύρωση, η οποία πλήττει τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωζώνης.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν στη συζήτηση του Ecofin της 13ης Ιουλίου. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.

Στις 7 Ιουλίου παρουσιάζεται η οικονομική πρόταση της Ν.Δ.

Στις 7 Ιουλίου θα αποκαλύψει η Νέα Δημοκρατία τη «στρατηγική απεμπλοκής από το Μνημόνιο», που προανήγγειλε ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα του συνεδρίου του κόμματος.


"Ο κ. Παπανδρέου θα ακούσει, στις 7 Ιουλίου, την πλήρη στρατηγική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη απαγκίστρωση από την επιτήρηση στην οποία ο ίδιος μας έβαλε", δήλωσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό.

"Προς το παρόν, καλό είναι να μην προκαλεί ο Πρωθυπουργός την νοημοσύνη του Ελληνικού Λαού, υποκρινόμενος ότι επιθυμεί, δήθεν, 'την έξοδο από το Μνημόνιο', γιατί και η υποκρισία έχει τα όριά της. Η χώρα μας πληρώνει τα λάθη και τις παραλείψεις της κυβέρνησής του", ανέφερε ο Αντ. Σαμαράς.

Στο Στρασβούργο και πάλι η παρουσία σταυρού στα σχολεία της Ιταλίας

Έντονα συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η παρουσία του σταυρού στα δημόσια σχολεία στην Ιταλία, υπόθεση που είχε προκαλέσει κατακραυγή στη χώρα, όταν η σχετική καταδίκη της τον περασμένο Νοέμβριο θεωρήθηκε προσβολή στην ελευθερία της σκέψης.


Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, η παρουσία του σταυρού στα δημόσια σχολεία είναι "αντίθετη με το δικαίωμα των γονιών να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους και με το δικαίωμα των παιδιών στην ελευθερία της έκφρασης". Από το 1984 ο καθολικισμός δεν είναι πλέον η επίσημη θρησκεία του ιταλικού κράτους, ωστόσο ποτέ δεν καταργήθηκε διάταξη που υιοθετήθηκε επί φασισμού, η οποία επιβάλει την παρουσία του σταυρού στα σχολεία.

Η υπόθεση επανήλθε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν έφεσης που άσκησε το ιταλικό κράτος και η οριστική απόφαση, που αναμένεται να ληφθεί σε μερικούς μήνες, θα είναι δεσμευτική για την Ιταλία και ως δικαστική απόφαση που παίρνει τη μορφή νομολογίας μπορεί να εφαρμοστεί στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην υπόθεση αυτή περίπου δέκα χώρες έχουν το ρόλο ενός "τρίτου μεσολαβητή", ο σύμβουλος των οποίων, καθηγητής του αμερικανικού δικαίου Τζόζεφ Ουέιλερ, προειδοποίησε σήμερα κατά ενός "εξαμερικανισμού της Ευρώπης με ένα μοναδικό κανονισμό που θα είναι αντίθετος στην ποικιλία των συνταγμάτων". Σημείωσε επίσης ότι οι χώρες έχουν το δικαίωμα να προσδιορίζονται σε σχέση με μια θρησκευτική κληρονομιά υπενθυμίζοντας ότι το σύμβολο του σταυρού υπάρχει σε σημαίες και νομίσματα.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε προσφύγει αρχικά η ιταλίδα μητέρα Σόλιε Λάουτσι, η υπόθεση της οποίας είχε απορριφθεί από τη δικαιοσύνη της χώρας της. Ο συνήγορός της Νικόλα Παολέτι είχε υποστηρίξει ότι "στα σχολεία που είναι δημόσια τα παιδιά πιστεύουν ότι το κράτος ταυτίζεται με αυτήν την πίστη και, αν δεν είναι καθολικών πεποιθήσεων, μπορεί να αισθάνονται μειονότητα και να υποφέρουν".

Νέες τιμές για φάρμακα από υπ. Οικονομίας

Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, με τιμές οι οποίς θα ισχύουν από 1/7/2010 και θα συμπεριλαμβάνουν το νέο συντελεστή ΦΠΑ 11%.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι νέες τιμές αφορούν:

• 11.898 φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίες υπολογίστηκαν με το νέο συντελεστή ΦΠΑ 11%

• 22 φαρμακευτικά προϊόντα (ΗΠΑΡΙΝΕΣ), που υπολογίστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα Α.Δ. Σύμφωνα με το υπουργείο οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα είναι έως και 22,55% χαμηλότερα από αυτές που ίσχυαν τον Απρίλιο

• Διορθώσεις τιμών σε 10 φαρμακευτικά προϊόντα (ορφανά φάρμακα κ.λπ.)

•Διαγραφές 252 φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ Μεταβολές σε 414 προϊόντα, που αφορούν αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας και κωδικών Ε.Ο.Φ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές στην ιστοσελίδα:
http://www.gge.gr/37/index.asp

Παπανδρέου κατά Σαμαρά, Τσίπρας κατά Παπανδρέου

Εφ' όλης της ύλης πολιτική αντιπαράθεση διεξήχθη στη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πράξεων της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Παπανδρέου εξαπέλυσε κεραυνούς κατά του Αντώνη Σαμαρά για τη στάση της Ν.Δ. ενώ έγινε αποδέκτης των έντονων επικρίσεων του Αλέξη Τσίπρα. Οι αιτιάσεις του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών, Γ. Ραγκούση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν και το ΚΚΕ και ο ΛΑΟΣ.


Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα σκάνδαλα που ταλανίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί αν το πρόγραμμα δημοσιοποίησης είχε τεθεί σε ισχύ. "Όλα τα δεινά που μας βασανίζουν και που παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα γεννήθηκαν στο σκοτάδι της αδιαφάνειας και στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Πρόκειται για μαζική και ριζική πράξη αυτοπεριορισμού" είπε ο Γ. Παπανδρέου επαναλαμβάνοντας το χαρακτηρισμό "αντιεξουσιαστές στην εξουσία" για την κυβέρνηση. "Ουσιαστικά αλλάζουμε τον τρόπο άσκησης της εξουσίας", πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός προσέφερε εγγυήσεις ότι "δεν θα επιστρέψουμε ποτέ πια στην Ελλάδα της οικονομικής παρακμής, των αλλοιωμένων στοιχείων, της πολιτικής κατάπτωσης, της εξάρτησης ή και εξαγοράς της πολιτικής από άνομα συμφέροντα, της σπατάλης, των προνομίων των λίγων και της αδικίας".

Άφησε αιχμές για τη στάση του Αντ. Σαμαρά, δηλώνοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αρνείται μέχρι τώρα τις πιο αυτονόητες επιλογές. "Θέσατε ως πρόταγμα την απαλλαγή της χώρας από το Μνημόνιο. Θέλετε να σβήσετε από τη μνήμη τις πράξεις και τις επιλογές σας που μας οδήγησαν εκεί" δήλωσε, απευθυνόμενος προς τη Ν.Δ.

Επίθεση Τσίπρα

Αμφισβητώντας την εκτίμηση του πρωθυπουργού ότι δεν θα υπήρχαν τα σημερινά σκάνδαλα αν το εν λόγω νομοσχέδιο είχε τεθεί νωρίτερα σε εφαρμογή, ο Αλ. Τσίπρας ρώτησε σκωπτικά αν θα αναρτώνται και οι μίζες στο διαδίκτυο.

Μίλησε για επικοινωνιακή προσπάθεια να αλλάξει η πολιτική ατζέντα και έκανε λόγο για "απειλές" και "εκβιασμούς" εις βάρος των βουλευτών της συμπολίτευσης για να περάσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

"Την ώρα που κατεδαφίζεται το ασφαλιστικό σύστημα εσείς εδώ πανηγυρίζετε. Αυτό που σας ενδιαφέρει πραγματικά δεν είναι η διαφάνεια αλλά να αλλάξετε την ατζέντα της συζήτησης, όμως τα επικοινωνιακά σας πυροτεχνήματα δεν θα φέρουν πίσω τη 13η και 14η σύνταξη, τους μισθούς και τα επιδόματα, δεν θα βγάλουν από το λαιμό της κοινωνίας τη θηλιά που της φορέσατε με το ΔΝΤ. Έχετε εξαπολύσει μια απίστευτη μάχη παρασκηνίου με απειλές και εκβιασμούς ακόμη και απέναντι στους βουλευτές σας και αναφέρομαι στις απειλές και τους εκβιασμούς ότι αν δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα πέσει η κυβέρνηση" δήλωσε κάνοντας λόγο και για "βρώμικη δουλειά" που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν "παπαγαλάκια".

Απαντώντας στον πρόεδρο του Συνασπισμού ο Γιάννης Ραγκούσης δήλωσε: "Έχετε επιλέξει το δρόμο της τυφλής σύγκρουσης με την κυβέρνηση. Αν αυτός είναι αριστερός δρόμος θα το κρίνετε εσείς και οι οπαδοί σας. Εμείς λέμε ότι το να βάζουμε το κεφάλι στην άμμο και να επιλέγουμε το δρόμο της ειρωνείας που αγγίζει τα όρια της δημαγωγίας είναι λάθος δρόμος".

Ο Αλ. Τσίπρας ανταπάντησε ότι "είναι εμφανές ότι αυτοί που έχουν επιλέξει την τυφλή σύγκρουση με την κοινωνία είστε εσείς, τέτοια επίθεση δεν έχει δεχθεί η ελληνική κοινωνία από την εποχή της μεταπολίτευσης από καμία κυβέρνηση".

ΚΚΕ

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Θανάσης Παφίλης δήλωσε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η ουσία. "Αν πουλήσετε αύριο με τον Καλλικράτη εκτάσεις και τις αναρτήσετε στο διαδίκτυο θα αλλάξει η ουσία ότι θα παραδοθούν ορεινοί όγκοι σε ξένες εταιρείες; Προσπαθείτε να κρύψετε την ουσία που είναι το ίδιο το σύστημα το οποίο είναι αδιέξοδο πια και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύστημα που να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του" είπε.

Πρόσθεσε ότι "θα σας παλέψουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και θα σας παλέψουμε τίμια, η διαφάνεια έχει γίνει το φάρμακο για πάσα νόσο, το ΚΚΕ περισσότερο απ' όλους δεν θέλει να υπάρχει διαφθορά γιατί σαπίζει συνειδήσεις, όμως είναι πρόκληση να συνδυάζετε τα θέματα αυτά με την κρίση".

ΛΑΟΣ

Εκ μέρους του ΛΑΟΣ, ο Αστ. Ροντούλης δήλωσε ότι ως κόμμα θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο καθώς θα πυροδοτήσει έναν γόνιμο διάλογο στην κοινωνία, ωστόσο ζήτησε από τα δύο κόμματα εξουσίας να "μας αδειάσουν τη γωνιά" σχολιάζοντας ότι από την πρωθυπουργική ομιλία λείπει ένα σημαντικό στοιχείο που είναι η αυτοκριτική και τονίζοντας ότι από τη διακυβέρνηση της Ν.Δ. κατελήφθη το άπαν και ήρθε το ΠΑΣΟΚ μ' ένα ραβδάκι να διορθώσει την κατάσταση. "Είναι δυνατόν κάποιος να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση πραγμάτων με παλιά υλικά; Ο λαός έχει κατανοήσει ότι και τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν παλιώσει, τη συνεισφορά τους στην πατρίδα μπορούν να τη δείξουν με εναν τρόπο, να μας αδειάσουν τη γωνιά. Υπάρχουν νέες πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας" είπε.

ΣΥΡΙΖΑ για ΕΡΤ

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Δρίτσας, τέλος, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ΕΡΤ ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις.

Επεισοδιακή η γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ

Επεισοδιακή ήταν η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ). Σημαδεύτηκε από τις έντονες φραστικές επιθέσεις που δέχτηκε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Παπαδάκης από εργαζόμενους και εκπροσώπους συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων που εισέβαλαν στην αίθουσα όσο και από το ωμό «άδειασμα» που του έγινε από τον εκπρόσωπο του μεγαλομετόχου, δηλαδή του ελληνικού δημοσίου, Χ. Καλλινίκου.


Σε ό, τι αφορά το "άδειασμα" του κ. Παπαδάκη (ο οποίος σημειωτέον αποτέλεσε επιλογή - πρόταση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Θόδωρου Πάγκαλου), από τον άνθρωπο του υπουργού Οικονομίας, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, «αποκαλύφθηκε» μέσα από τουλάχιστον τρία θέματα που περιελάμβανε η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης.

Μιας γενικής συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11πμ αλλά μετά τις αλλεπάλληλες διακοπές, ξεκίνησε λίγο μετά τη 1.30μμ.

Η πρώτη στιγμή που ο Νίκος Παπαδάκης έδειξε να αιφνιδιάζεται από τη στάση του εκπροσώπου του δημοσίου ήταν όταν τον άκουσε να εισηγείται στους μετόχους την απαλλαγή του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου (υπό τον Γιώργο Σκόδρα) από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Κι αυτό πέρασε, παρόλο που λίγο νωρίτερα ο κ. Παπαδάκης είχε εισηγηθεί, να μην απαλλαγεί η προηγούμενη διοίκηση από τις ευθύνες της, επικαλούμενος μάλιστα ότι για διάφορες υποθέσεις εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Υπερ του τάχθηκαν και οι εκπρόσωποι των δύο σωματείων εργαζομένων της ΕΥΑΘ, Δημήτρης Βασιλειάδης και Γιώργος Αχοντόπουλος.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του Δημοσίου επέμενε στην απαλλαγή.

Το δεύτερο "άδειασμα" ήρθε όταν ο ίδιος ο κ. Παπαδάκης, απάντησε στα επίμονα ερωτήματα διαδηλωτών για το θέμα επικείμενων αυξήσεων των τιμολογίων της ΕΥΑΘ. Είπε ότι καταρχάς θα επιχειρηθεί ανατιμολόγηση προς το δικαιότερο των υπηρεσιών της εταιρίας όπως και σχετική αλλαγή της υφιστάμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αναφέρεται στα τιμολόγια και τις αυξήσεις και δεσμεύτηκε (έξω από τις διαδικασία της γενικής συνέλευσης) πως αν αυτό δεν γίνει έγκαιρα τότε θα παγώσουν τα τιμολόγια της ΕΥΑΘ και για το διάστημα 1/9/2010-31/12/2010.

Μιλώντας για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος του Δημοσίου ξεκαθάρισε πως το Δημόσιο τάσσεται υπέρ της εφαρμογής της ΚΥΑ.

Η τρίτη «δόση» του "αδειάσματος" ήρθε όταν ο κ. Καλλινίκου ξεκαθάρισε ότι δεν προεγκρίνεται καμία χορηγία - δωρεά εκ μέρους της εταιρίας για το 2010, συμπεριλαμβανομένων και αυτών, που ενδεχομένως έγιναν ήδη, από την αρχή του έτους. Ο κ. Παπαδάκης, μην κρύβοντας την ενόχλησή του σχολίασε πως αν το υπουργείο Οικονομίας αποφασίζει με τέτοια λεπτομέρεια για τα θέματα της ΕΥΑΘ, τότε θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επαφή και επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και κύριου μετόχου.

Σε ό, τι αφορά το μέτωπο των διαδηλωτών, σε αυτούς περιλαμβάνονταν εργαζόμενοι, συνδικαλιστές αλλά και εκπρόσωποι και μέλη κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων και οργανώσεων, όπως του ΕΚΘ, της ΑΔΕΔΥ, της ΕΔΟΘ, της Επιτροπής “ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΠ” αλλά και της Δημοτικής Κίνησης των Πολιτών και της Οικολογίας, ο επικεφαλής της οποίας, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης είπε πως υπάρχει σχεδόν ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης για Δημοτικοποίηση της ΕΥΑΘ.

Οι διαδηλωτές, με πανό που ξεδίπλωσαν μέσα στην αίθουσα αλλά κυρίως με τα συνθήματα όπως "Δεν σας θέλει ο λαός, ελικόπτερο κι εμπρός" και χαρακτηρισμούς τύπου "είσαι ψεύτης", που εκτόξευσαν κατά του κ. Παπαδάκη, οδήγησαν τη διαδικασία στο να ξεκινήσει με μιάμιση ώρα καθυστέρηση.

Στο διάστημα αυτό ο κ.Παπαδάκης έχασε αρκετές φορές την ψυχραιμία του, κατηγορώντας διαδηλωτές για «τραμπουκισμό» και για "ΚΚΕδικες συμπεριφορές που σε αυτόν δεν περνάνε".

Τα πνεύματα ηρέμησαν γύρω στις 12.30 οπότε και άρχισε επίσημα η Γενική Συνέλευση, στην οποία μετείχε και ο εκπρόσωπος της Suez Environment, Πιέρ Αντράντε, ο οποίος με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ξεκαθάρισε ότι η SUEZ ενδιαφέρεται για την ΕΥΑΘ και για να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της (από 5,3% σήμερα), με την προϋπόθεση ότι θα αναλάβει και το μάνατζμεντ.

Στο μεταξύ η γενική συνέλευση ενέκρινε και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,133 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης.

Τουρκικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θράκης, στα διεθνή ύδατα αλλά εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, διεξάγει από τα ξημερώματα της Τρίτης το τουρκικό υδρογραφικό σκάφος «Τσεσμέ». Σε διάβημα προς την τουρκική κυβέρνηση έχει προβεί το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας εξηγήσεις για τις δραστηριότητες του πλοίου.


Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι το πλοίο βρίσκεται βορειονατολικά της Σαμοθράκης, οχτώ μίλια νότια των ακτών της Θράκης. Τις κινήσεις του παρακολουθεί διακριτικά η κανονιοφόρος "Πολεμιστής".

"Ο πλους και η δραστηριότητα του πλοίου τελούν υπό παρακολούθηση, με γνώμονα την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων της χώρας μας, σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας", δήλωσε από τη μεριά του ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Γρ. Δελαβέκουρας.

"Από επιλογή, η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεργασία με την Τουρκία. Δεν πρέπει όμως κανένας να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα", πρόσθεσε.

Ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από την κυβέρνηση ζήτησε ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ζήτησε επίσης να προχωρήσει σε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι στο παρελθόν αντίστοιχες παράνομες μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας έφεραν τις δύο χώρες στα πρόθυρα πολέμου. "Προειδοποιούμε την Τουρκία να μην επαναλάβει παλαιές αμαρτίες της, όπως αυτές του “Χόρα” το 1976 και του “Σισμίκ” το 1987, διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα”, δήλωσε το στέλεχος της Ν.Δ.

Τον Ιούλιο το σχέδιο για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Εντός Ιουλίου θα είναι έτοιμο το σχέδιο για τη λήψη κοινής υπουργικής απόφασης με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων ενημέρωσαν σήμερα την Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής οι υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.


Η κ. Μπιρμπίλη τόνισε ότι στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών νοσοκομειακών αποβλήτων και θα προβλέπεται η κατάρτιση οδηγού διαχείρισης με καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ παράλληλα θα καθορίζεται ο εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο ακόμη μονάδων επεξεργασίας, τη μία στη Δυτική και την άλλη στη Βόρεια Ελλάδα, η δημιουργία των οποίων υπολογίζεται να έχει προκηρυχθεί μέχρι τον Οκτώβριο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης εκτάσεων για τη δημιουργία χώρων ταφής των νοσοκομειακών αποβλήτων, η διαλογή των οποίων θα πρέπει να γίνεται στην πηγή με τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης αυτών από κάθε νοσοκομείο ώστε να διευκολυνθεί η διαχείρισή τους.

Με βάση την καταμέτρηση του 2004, η κ. Μπιρμπίλη ανέφερε ότι ετησίως παράγονται 14.600 τόνοι νοσοκομειακών αποβλήτων, το 50% εκ των οποίων προέρχεται από τις δημόσιες υγειονομικές μονάδες ενώ το υπόλοιπο παράγεται στα σπίτια από τους πολίτες. Το 75-85%, είπε, των νοσοκομειακών αποβλήτων προσομοιάζουν ως οικιακά και άρα δεν θεωρούνται επικίνδυνα, ενώ ένα 15-25% χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν δύο μονάδες επεξεργασίας, μία στην Αττική και μία στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στη λειτουργία των οποίων, είπε η υπουργός, έχουν εντοπιστεί γκρίζα σημεία. Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος των αποβλήτων καταστρέφονται σε κλίβανους εντός των νοσοκομείων χωρίς όμως να διενεργείται στη συνέχεια έλεγχος της παραγόμενης τέφρας.

Από την πλευρά της η κ. Ξενογιαννακοπούλου ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία ο κανονισμός για τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ πλέον σε όλα τα νοσοκομεία λειτουργούν Επιτροπές Λοιμώξεων με ευθύνη των διοικητών και προσδιόρισε το πρόβλημα στη διαχείριση των στερεών και όχι τόσο των υγρών και των αερίων αποβλήτων.

Αναφορικά με τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, είπε ότι το υπουργείο Υγείας μελετά σε συνεργασία με το υπουργείο Αμυνας την αξιοποίηση του στρατιωτικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων.

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου ανέφερε ακόμη ότι η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας θα επιταχύνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες όπου υπάρχει πρόβλημα ώστε να υπογραφούν συμβάσεις με τις εταιρίες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Για το ζήτημα που προέκυψε με το Αττικό Νοσοκομείο η υπουργός είπε ότι η διοίκησή του έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίλυση των προβλημάτων. Μάλιστα, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η ΕΔΕ που διενεργείται με εντολή της διοίκησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα κινηθεί και η ποινική διαδικασία.

Συναίνεση για το πάγωμα των μισθών ζητά η κυβέρνηση

Στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για το πάγωμα των μισθών προσδοκά η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει το σκόπελο νομοθετικής ρύθμισης που θα ακυρώνει επί της ουσίας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. O κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η υποχρέωση της Ελλάδας απέναντι στην Τρόικα αφορά στο πάγωμα των κατώτατων μισθών, των νεοπροσλαμβανόμενων. «Άρα, συζητάμε σε αυτή τη βάση», είπε.


"Ενθαρρύνουμε αυτές τις συλλογικές διαπραγματεύσεις να έχουν ένα περιεχόμενο ανάλογο του μνημονίου. Φυσικά, αυτές οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είμαστε σίγουροι ότι θα λαμβάνουν υπόψη την ανάπτυξη του τόπου και την κάλυψη των ταμειακών μας αναγκών", δήλωσε ο Γιώργος Πεταλωτής. "Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι καθένας θα συναισθανθεί τις ευθύνες του", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση αν οι συνδικαλιστές και οι εργοδότες συμφωνήσουν να δοθούν -έστω και μικρές- αυξήσεις, απάντησε: "Ας περιμένουμε πρώτα το αποτέλεσμα των συζητήσεων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και μετά θα το δούμε".

Απέκλεισε πάντως το ενδεχόμενο παρέκκλισης από τη συμφωνία με τις Βρυξέλλες και το ΔΝΤ, επισημαίνοντας πως το Μνημόνιο αποτελεί νόμο του κράτους. "Ό,τι περιλαμβάνει, θα εφαρμοστεί", τόνισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Στις 6 Ιουλίου τα αποτελέσματα των πανελλαδικών

Νωρίτερα κατά μία ημέρα θα εκδοθούν τελικά τα αποτελέσματα των βαθμολογιών στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και αμέσως μετά θα αρχίσει η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, οι γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), τα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα αναρτηθούν τελικά μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 μετά τις 12 το μεσημέρι σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από την Τετάρτη 7 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 20 Ιουλίου.

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες χορήγησης της Βεβαίωσης Πρόσβασης από τα Λύκεια.

Οι εργασίες του ΜΕΤΡΟ κόβουν το... νερό στο δήμο Θεσσαλονίκης

Σε εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟ οφείλεται η διακοπή υδροδότησης, αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο δήμο Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης οι εργασίες «κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της υδροδότησης της περιοχής».


Θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Ακύρωση παλαιού αγωγού ύδρευσης Φ150 και σύνδεση με νέο Φ160 επί της οδού Μαρτίου και Σόλωνος

- Σύνδεση νέου αγωγού Φ160 με παλαιό Φ100 επί της οδού Μαρτίου και Σόλωνος

- Ακύρωση παλαιού αγωγού Φ150 στην οδό Φιλελλήνων και Χαλκιδικής

- Σύνδεση 5 νέων διακλαδώσεων με το νέο δίκτυο ύδρευσης επί της Σόλωνος

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, το πρόβλημα θα εντοπιστεί στις οδούς 25ης Μαρτίου, Β. Όλγας, Πέτρου Συνδίκα και Δελφών του δήμου Θεσσαλονίκης.

Χωρίς νερό και ο δήμος Νεαπόλεως

Το νερό... νεράκι θα πουν και οι δημότες της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, λόγω διαρροής αγωγού στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου με Σμύρνης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΥΑΘ, η επισκευή του αγωγού θα προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση των οδών Ανδρέα Παπανδρέου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου, Γαβριηλίδη και όων των παρακείμενων οδών του δήμου.

Αδύνατη η απορρόφηση του ΦΠΑ επισημαίνει ο πρόεδρος των επιμελητηρίων

Οι επιχειρήσεις είναι δύσκολο έως αδύνατο να απορροφήσουν τη νέα αύξηση του ΦΠΑ επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γ. Κασιμάτης.


Αποδίδει την αδυναμία στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και στο γεγονός ότι οι συντελεστές του ΦΠΑ αυξήθηκαν δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες.

Όπως αναφέρει “ Δεν νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και ιδιαίτερα στον κλάδο του χονδρεμπορίου και της μεταποίησης για απορρόφηση και μάλιστα για δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα”.

Εκφράζει φόβούς ότι οι ανατιμήσεις θα είναι αναπόφευκτες καθώς η αύξηση του ΦΠΑ ανεβάζει και τα έξοδα των επιχειρήσεων, όπως τα μεταφορικά, το κόστος πρώτων υλών, το ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.

Ιδρύθηκε η ελληνορωσική εταιρεία για τον South Stream

ΔΕΣΦΑ και Gazprom υπέγραψαν σήμερα την ίδρυση της εταιρείας South Stream Greece, η οποία θα μελετήσει, κατασκευάσει και θα εκμεταλλευτεί το Ελληνικό τμήμα του αγωγού.


Ελλάδα και Ρωσία θα μετέχουν στη νέα εταιρεία με ποσοστό 50% η κάθε μία. Στο South Stream μετέχουν επίσης οι Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αυστρία, Σερβία, Σλοβενία και Κροατία. Οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Ο αγωγός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2015.

"Με την ίδρυση της εταιρείας γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των οδεύσεων του ενεργειακού εφοδιασμού", δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τίνα Μπιρμπίλη.

Γ. Παπακωνσταντίνου: Το φθινόπωρο η πιο δύσκολη περίοδος θα έχει τελειώσει

Διαφωνεί με όσους βλέπουν ένα δύσκολο φθινόπωρο ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, καθώς όπως υποστηρίζει σε συνέντευξη του που δημοσιεύει η Wall Street Journal, η πιο δύσκολη περίοδος θα έχει περάσει. Όσον αφορά στις διαδηλώσεις, τονίζει ότι είναι λιγότερες σε σύγκριση με άλλες χώρες που πήραν ηπιότερα μέτρα και απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στις αγορές για δανεισμό πριν το 2012.


“Δεν ανησυχώ για τις διαδηλώσεις. Θα υπάρχουν, αλλά είναι λιγότερες από ότι σε άλλες χώρες με πιο ήπια μέτρα” ανέφερε ο Γ. Παπακωνσταντίνου.

Πρόσθεσε πως “δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι το φθινόπωρο θα υπάρχει δυσφορία στην Ελλάδα, αν και θα είναι δύσκολο, γιατί η οικονομία θα κάνει στροφή και η πιο δύσκολη περίοδος θα έχει τελειώσει”. Χαρακτήρισε ακόμα το ασφαλιστικό την πιο δύσκολη προσαρμογή που πρέπει να γίνει .

Ανέφερε ότι δεν θεωρεί την έκδοση εντόκων γραμματίων τεστ για την οικονομία της Ελλάδας, καθώς δεν σηματοδοτεί επιστροφή της χώρας στις αγορές για δανεισμό, κάτι που απέκλεισε να γίνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2011.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι αγορές την Ελλάδα, θα αλλάξει καθώς επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος Σταθερότητας.

Ο Αν. Λυκουρέντζος ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση γραμματέα στη Ν.Δ

Ύστερα από ένα έντονο παρασκήνιο που κράτησε δύο 24ωρα υποψήφιος γραμματέας για την πολιτική επιτροπή της Ν.Δ. θα είναι μόνο ο βουλευτής Αρκαδίας, Ανδρέας Λυκουρέντζος.Ενδιαφέρον για να κατεβεί υποψήφιος είχε δηλώσει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Κώστας Μαρκόπουλος ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στήριξαν τον Αντώνη Σαμαρά στην προεδρική κούρσα.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επιχείρησε να τον μεταπείσει, αλλά εκείνος, όπως έλεγε σε πολιτικούς του φίλους, κατέθεσε την υποψηφιότητα του την Τρίτη. Ακολούθησαν και άλλες διαπραγματεύσεις για να μεταπειστεί ο Μαρκόπουλος να μην κατέβει, στις οποίες συμμετείχε και ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου της Ν.Δ., Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Το τελικό “όχι” ο Κώστας Μαρκόπουλος το είπε πριν από λίγο και έκανε και σχετική δήλωση έξω από τη Ρηγίλλης.

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο

Η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση και το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για τις δαπάνες των νοσοκομείων θα βρεθούν στο επίκεντρο του υπουργικού συμβουλίου.


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30, στη Βουλή, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.

Ζ.Κ.Τρισέ: «Μέρος της ομαλής μετάβασης η παροχή δανείων από την ΕΚΤ προς τις τράπεζες»

Αισιόδοξος για την ομαλή μετάβαση της αγοράς χρήματος προς κανονικές συνθήκες την ώρα που οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν να αποπληρώσουν τεράστια χρέη, εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ζαν Κλοντ Τρισέ.


Σε συνέντευξη τύπου στην Ρώμη, ο Τρισέ ανέφερε πως η σημερινή παροχή δανείων προς τις τράπεζες αποτελεί μέρος της ομαλής μετάβασης.

“Όλα αυτά, κατά την άποψη μας, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέψουν την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση και αυτό θα γίνει” δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ.

Ακόμη παραδέχτηκε πως ο κόσμος αντιμετώπισε με απογοήτευση τα αποτελέσματα της G20 ενώ τόνισε ότι τα μέτρα για την μείωση των ελλειμμάτων δεν καθυστερούν την ανάκαμψη, αλλά την ενισχύουν.

Απειλεί να καταψηφίσει ρύθμιση νομοσχεδίου ο Έκτωρ Νασιώκας

Τη διαφωνία του στη ρύθμιση, με την οποί τακτοποιούνται τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, εξέφρασε στο περιθώριο της συζήτησης για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Έκτωρ Νασιώκας.Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η ρύθμιση των χρεών που έγιναν κατά την περίοδο 2007-2009, σημαίνει και νομιμοποίηση των παράνομων προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διακυβέρνηση Καραμανλή. Για το λόγο αυτό ο Έκτωρ Νασιώκας διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει την εν λόγω ρύθμιση.

Η συγκεκριμένη διάταξη περιέχεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και την σύσταση του εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προβλέπει ότι η καταβολή των χρεών προς τους προμηθευτές θα γίνει εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ολες οι θυσίες μας στις τσέπες των δανειστών

Σε θυσίες για τους δανειστές μας φαίνεται ότι υποβάλλονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, των οποίων το εισόδημα έχει πληγεί αγρίως από τα μέτρα της κυβέρνησης. Το όποιο «όφελος» προκύπτει για τον κρατικό προϋπολογισμό από τις περικοπές μισθών, συντάξεων αλλά και η εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού θα εξανεμιστεί την προσεχή τριετία.Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δημόσιες δαπάνες που έχουν μπει «στην πρέσα», το κονδύλι των τόκων διογκώνεται απορροφώντας έτσι ολοένα και περισσότερους φόρους από αυτούς που θα φέρει στα κρατικά ταμεία η φορολογική επιδρομή.

25 δισ. σε 3 έτη

Υπολογίζεται ότι το 2013 η δαπάνη των τόκων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα διπλασιαστεί προσεγγίζοντας το 10% του ΑΕΠ, από 5% που ήταν πέρυσι. Τούτο σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα το Δημόσιο από 12,9 δισ. ευρώ που κατέβαλε για τόκους θα αναγκαστεί να πληρώνει μέσα σε μία τριετία περισσότερα από 25 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HSBC, η Ελλάδα την προσεχή τριετία θα κατέχει τα σκήπτρα δαπανώντας περίπου το 9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για τόκους, ενώ η Ιταλία θα ξοδεύει περίπου το 5,8%, η Πορτογαλία το 4,9% και η Ισπανία μόνο το 3,3%.

Η Ελλάδα θα πληρώσει την ερχόμενη τριετία τους δυσβάσταχτους όρους που «επέβαλαν» οι αγορές. δηλαδή οι δανειστές της μέχρι τον περασμένο Μάιο, οπότε αναγκάστηκε να προσφύγει στον μηχανισμό βοήθειας Ε.Ε/ΔΝΤ. Μέχρι τότε η χώρα είχε αντλήσει από τις αγορές περίπου 30 δισ. ευρώ με επιτόκια που κυμαίνονταν στο 6%. Αντίστοιχα υψηλά επιτόκια ενδεχομένως θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο προκειμένου να διαθέσει μέσα στον Ιούλιο έντοκα γραμμάτια αξίας 4 δισ. ευρώ. Τα δάνεια που θα μας χορηγήσει το ΔΝΤ και η Ε.Ε. είναι τριετούς και πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος, και το επιτόκιό τους έχει οριστεί στο 5%. Κατά συνέπεια οι όροι εξυπηρέτησης και αποπληρωμής είναι λιγότερο επαχθείς.

Το 20% των φορολογικών εσόδων

Παρά ταύτα η εξυπηρέτηση του χρέους των 300 δισ. ευρώ αποτελεί πληγή χαίουσα καθώς οι δαπάνες για την εξυπηρέτησή του είναι ανελαστικές (εκτός και αν η χώρα αναγκαστεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωσή του) και απορροφούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των φορολογικών εσόδων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της HSBC, το 2013 για τόκους θα πληρώνουμε το 20% των φορολογικών εσόδων. Το 2009, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, το μερίδιο των φορολογικών εσόδων που διατέθηκε για τόκους ήταν μόλις 13,6%. Με άλλα λόγια, παρά τα μέτρα αύξησης των φορολογικών εσόδων που έχει λάβει η κυβέρνηση, μέσα σε τρία χρόνια ένα πρόσθετο 10% των εσόδων αυτών θα πρέπει να δεσμευτεί προκειμένου να πληρωθούν οι τόκοι των δανειστών μας.

Η Ελλάδα υφίσταται συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τη μεγαλύτερη «αιμορραγία» φορολογικών εσόδων προκειμένου να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος. Το 2013 υπολογίζεται ότι η Ιρλανδία θα δαπανά για τόκους το 14% των φορολογικών της εσόδων, η Ιταλία το 12,4% και η Πορτογαλία μόνο το 10,3%. Υπό τις συνθήκες αυτές εκτιμάται ότι το χρέος της Ελλάδας θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται μετά το 2013.

Φ. Σαχινίδης: Στις αγορές η Ελλάδα στα μέσα Ιουλίου, με έκδοση εντόκων- Στο 68,5% τώρα οι πιθανότητες χρεοκοπίας της χώρας!

Η Ελλάδα θα πάει στις αγορές στα μέσα Ιουλίου, εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια τρίμηνης, εξάμηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας. Στην ανωτέρω δήλωση προέβη ο υφυπουργός Οικονομικών, Φ. Σαχινίδης, μιλώντας στο Reuters. Όπως αναφέρει το Reuters, έντοκα γραμμάτια ύψους 4,56 δισ. ευρώ (5,64 δισ. δολαρίων) λήγουν τον Ιούλιο. Έντοκα γραμμάτια δωδεκάμηνης διάρκειας και εξάμηνης διάρκειας 2,16 δισ. ευρώ λήγουν στις 16 Ιουλίου και έντοκα 13 εβδομάδων 2,4 δισ. ευρώ λήγουν στις 23 Ιουλίου.


Στο 68,5% τώρα οι πιθανότητες χρεοκοπίας της Ελλάδας!

Με τα spread των 5-ετών CDS να «χτυπούν» νέο ρεκόρ πάνω από τις 1100 μ.β, πλέον ο κίνδυνος default της χώρας μας, έχει αυξηθεί επικίνδυνα και πλησιάζει το 70%.

Και αυτό μοιάζει ιδιαίτερα ειρωνικό εάν σκεφτεί κανείς πως μόλις χτύπησε η Moody’s με την τετραπλή της υποβάθμιση στις 15 Ιουνίου, τότε οι πιθανότητες χρεοκοπίας της Ελλάδας στα επόμενα πέντε χρόνια, σκαρφάλωσαν στο 48,5%. Τώρα, παρά την πολύ καλή πορεία της ελληνικής δημοσιονομικής προσαρμογής στο πρώτο πεντάμηνο του έτους και τα πολύ θετικά σχόλια από την Τρόικα, αλλά και από τους ευρωπαίους αξιωματούχους, οι αγορές συνεχίζουν να «ανησυχούν» και να «παίζουν» την χρεοκοπία μας.

Με την λέξη «αναδιάρθρωση» και τη λέξη haircut να παίζουν πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες, μέσω των σχολίων και των αναλύσεων των διεθνών οίκων, και όχι μόνο, δεν είναι και πολύ παράλογο να αναρωτηθεί κανείς εάν υπάρχει σκοπιμότητα και πως όλα αυτά γίνονται για να οδηγήσουν τη χώρα ακριβώς σε αυτό.

Πάντως, με την κατάσταση που κυριαρχεί πια στην αγορά ομολόγων και ασφαλίστρων κινδύνου, η υποβάθμιση σε junk και από τον τρίτο οίκο ( Fitch) σύντομα, δεν μπορεί πλέον να αποκλισθεί από κανέναν.


Χωρίς νερό ο δήμος Αμπελοκήπων

Σε εργασίες λόγω διαρροής αγωγού που θα γίνουν από την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στις οδούς Βενιζέλου με Μ. Αλεξάνδρου και Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 16, οφείλεται η διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο δήμο Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.


Όπως ανακοίνωσε η ΕΥΑΘ, πρόβλημα θα αντιμετωπίσει όλος ο δήμος Αμπελοκήπων, γι αυτό και ζητά την "κατανόηση" των πολιτών.

Επιμένει ο Ρουμπινί: Αναγκαία η αναδιάρθρωση χρέους στην Ελλάδα

Είναι ώρα να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα δεν πλήτεται από μία απλή κρίση ρευστότητας, επισημαίνει ο διάσημος καθηγητής Nouriel Roubini, σε νέο άρθρο του, επισημαίνοντας ότι η χώρας μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αφερεγγυότητας.


Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν αρχίσει ήδη να χαρακτηρίζουν τα ομόλογα της ως Junk, ενώ τα spreads της έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα. Το πακέτο των 110 δισ. ευρώ μόνο καθυστερεί το αναπόφευκτο, το οποίο είναι η χρεοκοπία. Αντ' αυτού, προσθέτει ο Roubini, μία ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους είναι αυτή που χρειάζεται σήμερα.
Τα μέτρα λιτότητας που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, για να αποδώσουν θα πρέπει να σημειώνει η οικονομία της ανάπτυξη της τάξεως του 10%. Διαφορετικά, θα καταφέρουν απλά να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα χρέους στο 148% μέχρι το 2016, ενώ θα βυθίσουν σε ύφεση της οικονομία.

Συγκρίνοντας την Ελλάδα του σήμερα με την Αργεντινή της περιόδου 1998-2001, όταν και η κρίση είχε κορυφωθεί με μία ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, ο Roumbini επισημαίνει ότι η Αργεντινή είχε έλλειμμα μόλις 3% του ΑΕΠ της, ενώ η Ελλάδα έχει έλλειμμα 13,6%. Το δημόσιο χρέος της Αργεντινής έφτανε στο 50% ενώ της Ελλάδας στο 115%, ενώ και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Αργεντινή είναι 2% και στην Ελλάδα 10%. Εάν το πρόβλημα της Αργεντινής ήταν μία φορά δυσεπίλυτο, τότε της Ελλάδας είναι δύο ή τρεις φορές δυσεπίλητο, επισημαίνει ο Roumbini χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η παρέμβαση του ΔΝΤ, όπως έγινε και στην Αργεντινή και στη Ρωσία, δεν σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να αποφύγει τη χρεοκοπία. Και στις δύο αναφερθείσες περιπτώσεις η πραγματικότητα έδειξε ότι προκάλεσε μεγαλύτερη ζημιά.

Τέλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ανέφερε τα παραδείγμα της ελεγχόμενης χρεοκοπίας στο Πακιστάν, την Ουκρανία και την Ουρουγουάη, όπου οι κυβερνήσεις επιμήκυναν την περίοδο αποπληρωμής των ομολόγων τους, αποζημιώνοντας του πιστωτές με σημαντικά επιτόκια. Μ' αυτόν τον τρόπο και οι πιστωτές δεν έχασαν μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους και οι κυβερνήσεις είχαν το χρόνο να ανασυντάξουν τις οικονομίες τους. Σαφώς είναι προτιμότερο από αυτό που έκανε η Αργεντινή με μία “άτακτη” χρεοκοπία, επισημαίνει ο καθηγητής. Στην περίπτωση μάλιστα της Ελλάδας αυτό θα είναι πολύ πιο έυκολο, αν ακολουθήσει τα παραδείγματα της ελεγχόμενης χρεοκοπίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων της διακρατείται από ελληνικές τράπεζες.

Αμεσα οι κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να δοθούν στις τράπεζες οι εγγυήσεις των 15 δισ. ευρώ που είχαν αποφασιστεί από την κυβέρνηση τον Απρίλιο στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τραπεζών με επιπλέον ρευστότητα φθηνού κόστους.


Πρόκειται για εγγυήσεις που θα δοθούν πέραν των 17 δισ. ευρώ που ήταν τα αδιάθετα κεφάλαια του πακέτου στήριξης των 28 δισ. ευρώ και οι οποίες θα οδηγήσουν στην άμεση έκδοση τραπεζικών ομολόγων που θα κατατεθούν στην ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας.

Τα επιπλέον αυτά 15 δισ. ευρώ ανεβάζουν στα 43 δισ. ευρώ το ποσό που θα λάβουν από το Δημόσιο οι τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των 28 δισ. ευρώ του «πακέτου» στήριξης. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής, εκτός καταθέσεων, ρευστότητας των τραπεζών και έρχεται σε μία στιγμή κατά την οποία η ρευστότητα των τραπεζών είναι πιεσμένη, δεδομένου ότι στις 30/6 οφείλουν να επιστρέψουν στην ΕΚΤ 19 δισ. ευρώ από τη λήξη του τελευταίου ετήσιου repo που είχαν συνάψει για την άντληση ρευστότητας.

Σημειώνεται ότι μόλις απελευθερωθούν οι επιπλέον εγγυήσεις των 15 δισ. ευρώ, οι τράπεζες θα προχωρήσουν, ακόμη και μέσα σε διάστημα εβδομάδας, στην έκδοση τραπεζικών ομολόγων που θα κατευθυνθούν στην ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας.

Τζόγος στο Ιντερνετ - Τι γίνεται με τις άδειες - Πόσα θα εισπράξει το Δημόσιο

Σε τσουχτερή τιμή θα πωλεί το Δημόσιο τις ιντερνετικές άδειες. Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που έχει επεξεργαστεί η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή -και το οποίο αναμένεται να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες- δεν προβλέπει περιορισμό στη χορήγηση αδειών για ιντερνετικό στοίχημα.Ωστόσο, ανεβάζει όμως το τίμημα για κάθε μια από τις πενταετούς ισχύος άδειες στα 5 εκατ. ευρώ και επιβάλλει υψηλότατη φορολόγηση που ανέρχεται στο 9,5% επί του τζίρου των εταιρειών που θα αδειοδοτηθούν.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης σειρά προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι αρχές θα αποφασίσουν τη χορήγηση ή μη των αδειών.

Συγκεκριμένα, κάθε εταιρεία που θα καταθέσει αίτηση για να λάβει άδεια για στοίχημα, πόκερ και ιππόδρομο, θα πρέπει να διαθέτει γραφεία στην Ελλάδα, οι server που χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών της να βρίσκονται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά να είναι σε θέση να καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή που επεξεργάστηκε την πρόταση μερίμνησε ώστε να αδειοδοτείται το αθλητικό, ιπποδρομιακό στοίχημα και το πόκερ, πλην να θέτονται περιορισμοί και απαγορεύσεις σε παιχνίδια καζίνο μέσω ίντερνετ, ενδεχομένως, όπως έλεγαν στελέχη της αγοράς, ως αποτέλεσμα των έντονων πιέσεων που άσκησαν οι εταιρείες που διαχειρίζονται και λειτουργούν μέχρι σήμερα καζίνο στην Ελλάδα.

Στο προσχέδιο προβλέπονται βαρύτατες ποινές για όσες εταιρείες δεν αδειοδοτηθούν και συνεχίσουν να προσφέρουν και να διαφημίζουν υπηρεσίες και παιχνίδια στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων υψηλότατα πρόστιμα ακόμη και ποινές φυλάκισης.

Το Δημόσιο σχεδιάζει να εισπράξει την τριετία 2011-2013 το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ από άδειες και δικαιώματα τυχερών παιγνίων που θα εκχωρήσει σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Καλό μήνα με αυξήσεις παντού

Διπλό χτύπημα στον οικογενειακό προϋπολογισμό έρχεται από την 1η Ιουλίου καθώς ενεργοποιούνται νέοι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ ενώ από την ίδια ημερομηνία ο φόρος επιβάλλεται και σε πλήθος νέων συναλλαγών. Πως διαμορφώνονται οι καινούριοι συντελεστές ΦΠΑ, ποιοι επιτηδευματίες θα χρεώνουν με ΦΠΑ από 1η Ιουλίου, ποιοι έχουν ανακοινώσει ήδη αυξήσεις τιμών και σε ποια προϊόντα οι ενώσεις έχουν ζητήσει να απορροφηθεί η αύξηση του ΦΠΑ από τους επιτηδευματίες.


Οι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ που θα επιβαρύνονται οι καταναλωτές, από την 1η Ιουλίου, είναι:

α) 23% από 21% για τον κανονικό συντελεστή ⇒ ρούχα, παπούτσια, ποτά, τσιγάρα και όλα τα αγαθά που έχουν ΦΠΑ και δεν υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή

β) 11% από 10% για τον μειωμένο συντελεστή ⇒ τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, τρόφιμα, φάρμακα, θεάματα, ρεύμα, φυσικό αέριο, βιβλία, εφημερίδες,

γ) 5,5% αντί 5% για τον μειωμένο κατά 50% συντελεστή, που ισχύει για ορισμένα αγαθά

Οι συντελεστές που ισχύουν για τα νησιά (μειωμένοι) από 15%, 7% και 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8% και 4% .

Ποιοι επιτηδευματίες θα χρεώνουν πλέον ΦΠΑ

Με συντελεστή 23% θα επιβαρύνουν τις αποδείξεις που κόβουν :

•οι δικηγόροι

•οι συμβολαιογράφοι,

•οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και

• οι δικαστικοί επιμελητές.

Στον χαμηλό συντελεστή 11% εντάσσονται:

•Ταξί

•Υπηρεσίες νοσοκομειακής, ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης από ιδιωτικά ιατρεία

•Υπηρεσίες από δερματολόγους, χειρούργους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάσταση της υγείας, αλλά γίνονται για λόγους αισθητικής

•Συγγραφείς, καλλιτέχνες κάθε είδους και ερμηνευτές έργων τέχνης

Ανατιμήσεις και εκκλήσεις για απορρόφηση του ΦΠΑ

Οι αυξήσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ καθώς και η ένταξη επιπλέον κατηγοριών σε αυτόν, επιφέρουν ανατιμήσεις σε σχεδόν όλα τα καταναλωτικά αγαθά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προϊόντων που έχουν περισσότερα του ενός στάδια παραγωγής, το ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλα τα στάδια και προκαλεί αλυσιδωτές αυξήσεις.

Μέχρι τώρα αυξήσεις έχουν ανακοινώσει όλα τα διόδια της χώρας (δείτε εδώ τις νέες τιμές) ενώ οι οργανώσεις των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ζητούν με ανακοινώσεις από τις επιχειρήσεις - μέλη τους να απορροφήσουν την αύξηση στον ΦΠΑ.

Α. Μέρκελ: Ακολουθήστε το γερμανικό οικονομικό σύστημα

Παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο θα έπρεπε να αποτελέσει το οικονομικό σύστημα της Γερμανίας, σύμφωνα με την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ.Τα 20 χρόνια εμπειρίας της Γερμανίας στην ένωση δυο διαφορετικού τύπου οικονομιών, της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας, θα μπορούσε να αποδειχθούν χρήσιμα, κατά την κα Μέρκελ, στην αναμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς μετά την οικονομική κρίση.

Κατά πολλούς, η ένωση των δυο Γερμανιών αποτέλεσε τον πρόδρομο της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης.

Ο επόμενος στόχος, σύμφωνα με την καγκελάριο της Γερμανίας, θα είναι να δημιουργηθεί πλούτος «παγκόσμιος, ισορροπημένος και ανθεκτικός».

Ολο το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις
Αθήνα, Ιούνιος 2010
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου:
η Ελλάδα συμμορφώνεται με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση με την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, θεσπίζονται αλλαγές στο μέχρι σήμερα ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την ...
εναρμόνιση του ασφαλιστικού του δημοσίου τομέα με τις ρυθμίσεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται: Να γίνει μια βιώσιμη δημοσιονομικά ρύθμιση στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων, που σημειώνεται ότι απορροφά πάνω από το 10% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Να διαμορφωθεί μια πιο δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των δημοσίων υπαλλήλων τόσο μεταξύ τους αντιμετωπίζοντας φαινόμενα διακριτής μεταχείρισης (άνδρες- γυναίκες, οικογενειακές, κλαδικές και ειδικές ρυθμίσεις, όπως οι υπάλληλοι της Βουλής, τα αιρετά όργανα κ.λπ.) όσο και μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των υπολοίπων ασφαλισμένων.
Να απελευθερωθούν πόροι από το συνταξιοδοτικό που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση και λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και ποιοτικού κοινωνικού κράτους, που θα εξασφαλίζει δικαιώματα και υπηρεσίες για όλους τους εργαζόμενους (πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας δεν μπορεί να είναι το συνταξιοδοτικό).
Εξίσωση ορίων ηλικίας
Σε σχέση με την υποχρέωση που προκύπτει πλέον για την εξίσωση των ορίων ηλικίας. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την καταδικαστική απόφαση που έλαβε το 2009 εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου υποχρεώνει ως προς την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η χώρα μας έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μετά από επικοινωνία και διαβουλεύσεις με την αρμόδια Επίτροπο διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την περίοδο συμμόρφωσης. Οι όροι και η περίοδος εφαρμογής ορίζονται με τις ρυθμίσεις του υπό κατάθεση νομοσχεδίου ως εξής:
Η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, θα ξεκινήσει από 01/01/2011, Η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2013, και Το όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος ηλικίας.
Συνεπώς, η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίες μέχρι 31/12/2010 θα έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011, εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών, με τους άνδρες που έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο.
Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ειδικότερα:
Ανδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 εξομοιώνονται σταδιακά, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τα οποία ορίζονται στα 25 έτη από τα 17, που ισχύει σήμερα. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλ. η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λπ. αυξάνεται στα 20 έτη το 2011, σε 22 το 2012 και σε 25 το 2013. Η ρύθμιση δεν θίγει ουσιαστικά τις γυναίκες αυτές, αφού έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
Αυξάνονται από 1/1/2011, σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη).
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας:
το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας, δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώνουν την 25ετία από 1/1/2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 52ο έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
το 50ό έτος για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία). Σήμερα το όριο ηλικίας για τις γυναίκες είναι το 50ό και τους άνδρες το 65ο. Συνεπώς επεκτείνεται το δικαίωμα και στους άνδρες παράλληλα όμως με την αυστηροποίηση των κανόνων αναγνώρισης ανικανότητας και αναπηρίας.
το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31/12/2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31/12/2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013. Καταργούνται οι διατάξεις που προ βλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και υπάγονται στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά ως εξής:
Ετος θεμελίωσης το 2011, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 52ο έτος.
Ετος θεμελίωσης το 2012, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 55ο έτος.
Ετος θεμελίωσης το 2013, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 65ο έτος.
Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται μόνο στην περίπτωση της ύπαρξης ανηλίκων, ή πολυτέκνων, ή αναπήρων. Η εξίσωση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 54/2006, ξεκινάει άμεσα από το 2013 (αφού πριν το 2013 δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα 20ετίας) και ισχύουν όπως αναφέρεται παραπάνω οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις ασφαλισμένες πριν το 1992.
Ορίζεται ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.
Εξίσωση ορίων - Παραδείγματα
Παράδειγμα 1: Ανδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος, οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών:
Ετος θεμελίωσης (25 έτη) το 2011, όριο ηλικίας γυναικών το 52ο έτος.
Ετος θεμελίωσης (25 έτη) το 2012, όριο ηλικίας γυναικών το 55ο έτος.
Ετος θεμελίωσης (25 έτη) το 2013, όριο ηλικίας γυναικών το 65ο έτος.
Παράδειγμα 2: Ανδρες και γυναίκες με τρία παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 20 έτη υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (οι άνδρες μόνο εφόσον είναι χήροι ή έχουν επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση), εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών:
Ετος θεμελίωσης το 2011, έτη υπηρεσίας 21 και όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 52ο έτος.
Ετος θεμελίωσης το 2012, έτη υπηρεσίας 23 και όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 55ο έτος.
Ετος θεμελίωσης το 2013, έτη υπηρεσίας 25 και όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 65ο έτος.
Αρα κατά τη μεταβατική περίοδο ευνοούνται οι άνδρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτό το δικαίωμα καθολικά (μόνο με ειδικές οικογενειακές συνθήκες).
Παράδειγμα 3: Ανδρες και γυναίκες με ανάπηρα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος, οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά με μείωση του ορίου ηλικίας των ανδρών, από 1-1-2013 στο 50ό έτος.
Παράδειγμα 4: Ανδρες και γυναίκες με ενήλικα παιδιά, ή χωρίς παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος, οι δε γυναίκες το 60ό, εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.
Ετος θεμελίωσης το 2011, όριο ηλικίας γυναικών το 61ο έτος.
Ετος θεμελίωσης το 2012, όριο ηλικίας γυναικών το 63ο έτος.
Ετος θεμελίωσης το 2013, όριο ηλικίας γυναικών το 65ο έτος.
Ενιαίο Ασφαλιστικό Καθεστώς
Κεντρική πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Με τις διατάξεις του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα: Καθιερώνεται από 1/1/2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ο υπολογισμός της σύνταξής τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θα υπάγονται από 1/1/2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το δικαίωμα σύνταξης επιζώντος συζύγου αποβιώσαντος συνταξιούχου πλέον υπολογίζεται ως συνάρτηση του χρόνου διάρκειας του έγγαμου βίου και της διαφοράς ηλικίας μεταξύ των συζύγων.
Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.
Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
Από 1/8/2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 10% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Τονίζεται ότι στο ενιαίο καθεστώς ασφάλισης (ΙΚΑ) θα ενταχθούν μόνο οι διοριζόμενοι από 1/1/2011 (υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι υπάλληλοι της Βουλής, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι ιερείς).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την 1.1.2015 υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος αυτός.
2. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε τακτικού υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή στρατιωτικού που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 σε φορείς κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου.
Αρθρο 2
Ασφαλιστικό καθεστώς διοριζόμενων στο Δημόσιο από 1-1-2011.
1. α. Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά σε ασφαλιστικό Φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 1.1.2011 και μετά.
3. Οι διατάξεις του ν. 1897/1990 καθώς και της παρ. 15 του άρθρου 9 και της παρ. 17 του άρθρου 34 του π.δ.
169/2007, όπως ισχύουν, κατά το μέρος που αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης των προσώπων που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατά τα ανωτέρω υπαγωγή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Αρθρο 3
Βασική σύνταξη
1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος του ποσού της βασικής σύνταξης για το έτος 2010 καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 ευρώ) και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού.
2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
α. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης από το Δημόσιο. Σε όσους η σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη υπολογίζεται αναλογικά με βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.
β. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται αναλόγως στις περιπτώσεις που η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) και της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α΄), όπως ισχύουν, στις περιπτώσεις μεταβίβασης της σύνταξης λόγω θανάτου.
γ. Η μείωση της βασικής σύνταξης προκειμένου για τα πρόσωπα που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 και της παρ.
7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. δ. Οι ανωτέρω μειώσεις της βασικής σύνταξης δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 καθώς και στις περιπτώσεις καταβολής σύνταξης λόγω αναπηρίας, οπότε το ποσό της βασικής σύνταξης καταβάλλεται ακέραιο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
ε. Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της βασικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο πρόσωπο, με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης. Προκειμένου για τέκνα, η βασική σύνταξη καταβάλλεται για όσο χρόνο δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μετά δε τη διακοπή της συνταξιοδότησής τους, το ποσοστό της βασικής σύνταξης που δικαιούνταν, προσαυξάνει ανάλογα το μερίδιο σύνταξης των λοιπών συνδικαιούχων προσώπων.
Εάν κάποιο από τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής λαμβάνει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μιας σύνταξης λόγω θανάτου, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, δικαιούται βασική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη ή για τη μεγαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου. Προκειμένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος με περισσότερες της μιας συντάξεις χορηγείται μία βασική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης βασικής σύνταξης είναι πλήρες και καταβάλλεται από τον φορέα που χορηγεί την πλήρη σύνταξη. Αρμόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων είναι ο απονέμων την αναλογική σύνταξη φορέας κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
3. Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια: i) έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
ii) το ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το 14πλάσιο και το 28πλάσιο του κατά τα ανωτέρω πλήρους ποσού βασικής σύνταξης, αντίστοιχα.
iii) διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους. Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής. Η βασική σύνταξη στην κατηγορία αυτή των δικαιούχων δεν μεταβιβάζεται. Αρμόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης γι΄ αυτή την κατηγορία είναι το Δημόσιο, το οποίο καταβάλλει το αναλογικό ποσό σύνταξης.
Αρθρο 4
Αναλογικό ποσό σύνταξης
1. Οσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Δημοσίου έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015, δικαιούνται: α) αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους στο Δημόσιο έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση.
β) αναλογικό τμήμα σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
2. Η μηνιαία σύνταξη των ανωτέρω υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως 31.12.2010, με βάση ποσοστά επί των προβλεπόμενων συντάξιμων αποδοχών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:


3. Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος καθ΄ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των τριμήνων αποδοχών, των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, διά του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω ασφαλιστέων αποδοχών, οι αποδοχές του υπαλλήλου, για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και με συντελεστή ωρίμασης που προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
4. Ειδικά για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 1.1.2015, το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου αυτού και της παρ. 7 του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 (Α΄ 67).
5. Οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου καθώς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
7. Οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαγομένους στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου.
8. Από την 1.1.2011 και ανά διετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις (βασική, αναλογική, επικουρική) με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2.5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.
Αρθρο 5
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1. Μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από 1.1.2011 καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και στο Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), καθώς και της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων καθώς και οι υποτροπές αυτών προκαθορίζεται για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου με εκατοστιαία αναλογία σε Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μετά από γνώμη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ). Εως την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισμού η αναπηρία προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Από της εφαρμογής του Ενιαίου Κανονισμού οι επιλαμβανόμενες των περιπτώσεων Υγειονομικές Επιτροπές υποχρεούνται στις γνωματεύσεις τους να μνημονεύουν ρητά το σχετικό εδάφιο ή τον συνδυασμό εδαφίων στα οποία ερείδεται ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 6
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. α. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210Α΄) αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«Για τις γυναίκες υπαλλήλους, οι οποίες έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1982 και είναι έγγαμες ή χήρες με άγαμα παιδιά ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά, αρκεί η συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών και έξι (6) μηνών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 και για όσες συμπληρώνουν τα δεκαεπτά (17) έτη και έξι (6) μήνες από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά προστίθενται δύο και ήμισυ έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Κατ΄ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους».
β. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρί του εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«Για τις γυναίκες στρατιωτικούς, οι οποίες έχουν καταταγεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1982 και είναι έγγαμες ή χήρες με άγαμα παιδιά ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά αρκεί η συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών και έξι (6) μηνών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 και για όσες συμπληρώνουν τα δεκαεπτά (17) έτη και έξι (6) μήνες από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά προστίθενται δύο και ήμισυ έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Κατ΄ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους».
2. α. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής: «α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31η Δεκεμβρίου 1997 το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, συμπληρωμένο».
β. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«β) Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά καθώς και για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.
βα) Το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά, το οποίο αυξάνεται στο 55ο έτος από 1ης Ιανουαρίου 2012 και στο 65ο έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά.
ββ) Το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο, για τους άνδρες υπαλλήλους. Ειδικά για τις γυναίκες υπαλλήλους της υποπερίπτωσης αυτής το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ορίζεται στο εξηκοστό (60ό) έτος για το έτος 2010, το οποίο αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου 2011 κατά ένα (1) έτος και από 1ης Ιανουαρίου 1012 και μετά κατά δύο (2) έτη, για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ο) έτους της ηλικίας τους.
βγ) Το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο για γυναίκες που έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή από 1.1.2012 και για τους άνδρες υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής.
γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ο υπάλληλος θα ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τον χρόνο που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης».
3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«β. Η σύνταξη των γυναικών υπαλλήλων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 1998 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 μπορεί να καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55ο) έτους της ηλικίας τους, το οποίο αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου 2001 κατά ένα (1) έτος και από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά κατά δύο (2) έτη, για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ό) έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη μειώνεται κατά 1/200 του ποσού αυτής για κάθε μήνα, που υπολείπεται από την έναρξη καταβολής της και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης».
4. α. Οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται από 1.1.2011, ως εξής: «γ. Για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 και συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2010 η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ο) έτους της ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν αυτόν από το έτος 2011 και μετά αυξάνεται κατά 2 έτη για έτος 2011 και για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος κατά 9 μήνες και μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2011 κατά ένα (1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.
Τα έτη υπηρεσίας καθώς και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 και συμπληρώνουν τριάντα επτά (37) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας από 1.1.2011 και μετά».
5. Οι διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 2, της περ. α΄ κατά το μέρος που αφορά τους δικαστικούς και της περ. στ΄, της παρ. 3, του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011 κα οι ακολουθούσες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. ζζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται από 1.1.2011 ως εξής:
«Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι τη συμπλήρωση 10 πλήρων ετών, ο δε υπάλληλος θα ακολουθεί το αυξημένο όριο, που ισχύει κατά το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος».
7. α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α΄) αντικαθίστανται από 1.1.2012 ως εξής:
«Προκειμένου για όσους έχουν ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά αρκεί η συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55ο) έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 καταργείται από 1.1.2012.
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160Α΄), αντικαθίσταται από 1.1.2011, ως εξής:
«Η σύνταξη όμως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ο) έτους της ηλικίας».
8. α. Από 1.1.2011 το πεντηκοστό όγδοο (58ο) έτος της ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών υπαλλήλων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78Α΄) διαμορφώνεται στο πεντηκοστό ένατο (59ο) έτος, αυξανόμενο από 1ης Ιανουαρίου 2012 και μετά στο εξηκοστό (60ό) έτος.
β. Από 1.1.2011 το πεντηκοστό τρίτο (53ο) έτος της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών υπαλλήλων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 διαμορφώνεται στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος, αυξανόμενο από 1ης Ιανουαρίου 2012 και μετά κατά δύο και μισό (2 1/2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ό) έτους της ηλικίας τους.
9. Από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος η ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται από τις αντικαθιστώμενες ή καταργούμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Αρθρο 7
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΣ
1. α. Από 1.1.2014 οι συντάξεις του Δημοσίου γενικά, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών και των βοηθημάτων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται κατ΄ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων, χορηγιών και βοηθημάτων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται:
2. α. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου ανακαθορίζονται ανά δεκαετία κατά το 1/3 του μέσου όρου της μεταβολής του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού της χώρας, με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών. Η αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος κάθε δεκαετίας, με βάση τους σχετικούς δείκτες που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την ίδια χρονική περίοδο και αφορούν στην επόμενη δεκαετία.
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρμογή της ως δεκαετία λαμβάνεται η χρονική περίοδος 2011 έως 2020.
Αρθρο 8
ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
1. α. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται, κατά πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:
1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του 10ου και του 20ού έτους.
2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν, εφόσον ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηρος κατά ποσοστό 67% και άνω καθώς και για όσο χρόνο συμμετέχουν στη σύνταξη ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό τις προϋποθέσεις της περ. δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007. Επίσης ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τις συντάξεις που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120Α΄) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄) καθώς και αυτές του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ 209Α΄).
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.../2010 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν και εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο ή πολεμική σύνταξη γενικά ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185) καθώς και για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57).
3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων καθώς και αυτές της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σ΄ αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208Α΄).
4. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σ΄ αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
Αρθρο 9
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ
1. α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι θυγατέρες και άπορες άγαμες αδελφές αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και τα αγόρια».
β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Οι θυγατέρες και άπορες άγαμες αδελφές αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και τα αγόρια».
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές υπάγονται στις διατάξεις του ΠΔ. 167/2007 και του ΠΔ 168/2007.
δ. Οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του ΠΔ 169/2007, της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 167/2007 καθώς και της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ΠΔ 168/2007 καταργούνται και οι ακολουθούσες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
2. α. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ΠΔ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, μετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, περιορίζεται δε κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όμως και το 40πλάσιο, κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 40πλάσιο, όχι όμως και το 50πλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όμως και το 60πλάσιο, μετά την υπέρβαση του οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται».
β. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του ΠΔ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, μετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, περιορίζεται δε κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όμως και το 40πλάσιο, κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 40πλάσιο, όχι όμως και το 60πλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 60πλάσιο όχι όμως και το 70πλάσιο, μετά την υπέρβαση του οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται».
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις του ΠΔ 167/2007 και του ΠΔ 168/2007, κατά περίπτωση.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
Αρθρο 10
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (Α΄1), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65Α΄) ή αυτοαπασχολούνται.
Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 καθώς και των παρ.
1 έως 7 του άρθρου 58 του ΠΔ 167/2007 εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, προτού αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.
Αρθρο 11
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
1. Παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν. 1902/1990 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των υπαλλήλων ή στρατιωτικών που προσλήφθηκαν ή κατατάχθηκαν αντίστοιχα μέχρι 31.12.1992 και παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου αυξάνεται κατά δυόμισι τοις εκατό (2,5%) για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν του 35ου έτους μέχρι και του 40ού».
2. Η προσαύξηση της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής.
Αρθρο 12
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
2. α. Η ΕΑΣ παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ως εξής:
α. Για συντάξεις από 1.400,01 ευρώ έως 1.700,00 ευρώ, ποσοστό 3%.
β. Για συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, ποσοστό 4%.
γ. Για συντάξεις από 2.000,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 5%.
δ. Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.600,00 ευρώ, ποσοστό 6%.
3. Για συντάξεις από 2.600,01 ευρώ έως 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 7%.
στ. Για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ έως 3.200,00 ευρώ, ποσοστό 8%.
ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 ευρώ έως 3.500,00 ευρώ, ποσοστό 9%.
η. Για συντάξεις από 3.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.
β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής λαμβάνεται υπ΄ όψιν το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτήν ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α΄) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς.
3. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται του ανώτατου ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση της εισφοράς για την αμέσως προηγούμενη κατηγορία.
4. α. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπ΄ όψιν το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
β. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίσιο πρόσωπο περισσοτέρων της μιας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φορέα λαμβάνεται υπ΄ όψιν το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Η παρακράτηση γίνεται από τον φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
γ. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής.
5. Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη του Δημοσίου αποδίδονται στον Λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου, από την παρακράτηση, μήνα.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έ χουν ανάλογη εφαρμογή και για τις χορηγίες και τα βοηθήματα που καταβάλλει το Δημόσιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αρθρο 13
ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
1. Στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του Δημοσίου, από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη δικαστικού ή μέλους του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ιατρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή βουλευτή ή σύνταξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α΄), χορηγείται εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή για το έτος 2009.
2. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής ανέρχεται: α) Σε 500 ευρώ για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη, μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.
β) Σε 300 ευρώ για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη από του ποσού των 800,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 1.100 ευρώ.
Για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη ποσού από 1.100,01 ευρώ και άνω δεν καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική παροχή.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης βασικής σύνταξης λαμβάνεται υπ΄ όψιν η 31.12.2008.
3. Η ανωτέρω έκτακτη οικονομική παροχή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.
4. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας ακαθάριστης βασικής σύνταξης, θα ληφθούν υπ΄ όψιν αθροιστικά τα αντίστοιχα ποσά και των δύο συντάξεων και στην περίπτωση που δικαιούται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, την ανωτέρω παροχή, αυτή θα καταβληθεί με τη μία εκ των δύο συντάξεων.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής που θα καταβληθεί στον καθένα από αυτούς είναι αυτό που αντιστοιχεί στο ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας βασικής σύνταξης που τού καταβάλλεται.
6. Δεν χορηγείται η ανωτέρω εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή σε όσα από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου αυτού καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 του Ν. 2084/1992 και 6 παρ. 9 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α΄) και της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α΄).
7. Οσοι έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας από 1ης Ιανουαρίου 2009 μέχρι την ημερομηνία ισχύος του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68Α΄) θα λάβουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την έκτακτη οικονομική παροχή με τη σύνταξή τους, ενώ όσοι εξέρχονται της υπηρεσίας μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού θα λάβουν την παροχή αυτή με τις αποδοχές ενέργειας.
8. Οσοι κατέστησαν συνταξιούχοι εκ μεταβιβάσεως εντός του έτους 2009 δικαιούνται την έκτακτη οικονομική παροχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, μόνο εφόσον δεν κρίθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα των προσώπων από τα οποία έλκουν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους.
Αρθρο 14
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007 ΦΕΚ 210Α΄) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Το αγρονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148Α΄), δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο με εφαρμογή όλων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την απονομή σύνταξης στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους».
2. Στο τέλος του άρθρου 9 του ΠΔ 169/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
«17α. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης του αγρονομικού προσωπικού τής παρ. 15 του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο βασικός μισθός ενέργειας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, κατά περίπτωση, που έφερε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, μαζί με την προσαύξηση του τυχόν καταβαλλομένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας».
Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα του άρθρου αυτού.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 5η Ιουλίου 2007.
4. Η προθεσμία για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), για όσους υπαλλήλους έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή από 5 Ιουλίου 2007, είτε ως αγρονομικό είτε ως πολιτικό προσωπικό αυτής, αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.
5. Μετά την περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2010 περίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια. για το αγρονομικό προσωπικό, το επίδομα θέσης ευθύνης των διατάξεων της περ. β΄, της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3585/2007. Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου».
6. α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα του άρθρου αυτού έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού αναπροσαρμόζονται οίκοθεν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού. β. Το επίδομα της παρ. 5 του άρθρου αυτού υπόκειται από 1ης Ιανουαρίου 2010 σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου.
Αρθρο 15
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Οι διατάξεις των παρ. 8 έως 13 του άρθρου 58 του ΠΔ 169/2007 έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους βουλευτές, τους προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τους νομάρχες, τους δημάρχους, και τους προέδρους κοινοτήτων, με εξαίρεση όσους δικαιούνται σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991.
2. α. Οι βουλευτές που λαμβάνουν συγχρόνως βουλευτική αποζημίωση και σύνταξη από το Δημόσιο υποχρεούνται να επιλέξουν με ανέκκλητη δήλωσή τους, είτε την καταβολή της σύνταξής τους είτε τη βουλευτική αποζημίωση. Η δήλωση επιλογής υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού για όσους έχουν ήδη εκλεγεί, για όσους δεν εκλεγούν μετά την ημερομηνία αυτή, εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση που επιλέξουν τη λήψη της βουλευτικής αποζημίωσης αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους. Η αναστολή αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Η σύνταξη επαναχορηγείται από την επομένη της λήξης, για οποιονδήποτε λόγο, της θητείας των ανωτέρω προσώπων.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που λαμβάνουν συγχρόνως έξοδα παράστασης και σύνταξη από το Δημόσιο.
3. Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων, που επιλέγουν σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ. 2 του άρθρου αυτού τα έξοδα παράστασης, διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν ως συνταξιούχοι, οι δε αναλογούσες κρατήσεις υπολογίζονται επί των εξόδων παράστασης και αποδίδονται ανά μήνα στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
4. α. Τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με εξαίρεση τους προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τους νομάρχες, τους δημάρχους, και τους προέδρους κοινοτήτων, που επιλέγουν την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄), εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που είχαν πριν από την εκλογή τους, οπότε και ο χρόνος θητείας τους, ως αιρετών οργάνων, θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία στη θέση από την οποία προέρχονται. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης, αποδιδόμενες, ανά μήνα, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Οπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά, αυτή καταβάλλεται από τον φορέα της οργανικής τους θέσης.
β. Η ασφαλιστική- συνταξιοδοτική τακτοποίηση των προσώπων της παραγράφου αυτής για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3833/2010 μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις τού κάθε φορέα ή Ταμείου.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και μετά την ημερομηνία ισχύος του Ν. 3852/2010.
Αρθρο 16
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των υπαλλήλων της Βουλής λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί σε δημόσιο υπάλληλο της ίδιας μισθολογικής κατηγορίας με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
2. Ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ 169/2007 που ισχύουν για τους τακτικούς υπαλλήλους των υπουργείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου μόνου του Ν. 3847/2010.
Αρθρο 17
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 169/2007 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια- μυοπάθεια, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ΠΔ 169/2007 καθώς και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του Ν. 2084/1992.
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Αρθρο 18
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων κατά το μέρος που αφορούν τους υπαγόμενους στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ΝΔ 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α΄).
Αρθρο 19
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.